fbpx

מחלקת בודק שכר מוסמך

צרו קשר

מאמרים חדשים

business-DKGDC2X

מחלקת בודק שכר מוסמך

חוק להגברת האכיפה על רקע תופעה הולכת ומתרחבת של אי- ציות להוראות חוקי העבודה לרבות צווי הרחבה, נחקק החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשס"ח-2008 (להלן: "החוק")

במסגרת החוק נקבע כי ישנה חשיבות רבה לבצע ביקורות שכר לחברות בענפי הניקיון, השמירה וההסעדה, לאור הניצול הגדול של האוכלוסייה המוחלשת, שבמרבית הפעמים אינה בקיאה בזכויות העומדות לזכותה במסגרת דיני העבודה.

מטרת החוק להגביר ולייעל את האכיפה של חוקי העבודה על ידי הנהגת הליך מנהלי להטלת עיצום כספי על מעבידים ומזמיני שירות וכן על ידי תיחום האחריות האזרחית והפלילית על מזמיני שירות, תוך התערבות בחוזה ההתקשרות בין מזמין השירות לבין המעביד.

החידוש העיקרי בחוק להגברת האכיפה הינו הטלת אחריות ישירה על מזמין השירות בגין הפרת הוראות החוק ופגיעה בזכויות עובדי כוח האדם שהועסקו אצלו.

3 דרכי האכיפה של החוק להגברת האכיפה:

 • עיצום כספי
 • תביעה במסגרת אחריות אזרחית של מזמין שירות
 • כתב אישום בגין אחריות פלילית- שאותה ניתן להטיל על מזמין שירות, המנכ"ל של מזמין השירות.

להלן דוגמאות להפרות של הוראות דיני העבודה והעיצום הכספי והעונשים העומדים בצידן:

מדרג עבירות

הפרת הוראת חוק

עיצום כספי

אחריות פלילית

1

 

 

 • ניהול פנקס חופשה
 • ניהול דוח שעות עבודה
 • מתן הפסקות לעובד
 • איסור העסקת עובד במשמרות בעבודה לילה רצופה

5,050 ₪

הגשת כתב אישום נגד מעסיק או מזמין שירות על הפרת הוראות החוק

2

 • תשלום גמול שעות נוספות
 • מסירת הודעה על תנאי עבודה או שינוי בתנאים
 • איסור ניכוי סכומים משכרו של העובד
 • איסור העסקה במנוחה שבועית ללא היתר

20,220 ₪ 

הגשת כתב אישום נגד מעסיק או מזמין שירות על הפרת הוראות החוק

3

 • איסור הלנת שכר
 • תשלום שכר מינימום
 • תשלומים מכוח צו ההרחבה לפנסיה חובה
 • העברת סכומים שנוכו

 35,380 ₪

הגשת כתב אישום נגד מעסיק או מזמין שירות על הפרת הוראות החוק

 

להלן דוגמאות לפסקי דין שהטילו אחריות פלילית ו/או עיצומים כספיים על מעסיקים מכוח חוק להגברת האכיפה:

 • ת"פ 2057-09 מ"ד משרד התמ"ת נ' קסטרו שיווק 1985 בע"מ ואח', פס"ד ניתן ביום 18.06.12:

פס"ד קסטרו עסק בעבירות של העסקת עובדים ביום המנוחה השבועי בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה. כתב האישום בתיק הוגש גם נגד סמנכ"לית משאבי אנוש של הרשת למרות שבית הדין הרשיע את החברה בעבירות המיוחסות לה.

בית הדין קבע כי נושאי משרה בכירים אינם יכולים לעצום עיניים ולסמוך באופן עיוור על עובדיהם. עליהם לוודא כי העסקת העובדים בחברה אינה עומדת בניגוד לחוק.

בתיק זה, הסמנכ"לית של קסטרו הוכיחה כי נקטה באמצעים הנאותים כדי להבטיח שהוראות החוק יקוימו- ועל כן זוכתה.

 • בעקבות חקירת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, בית הדין האזורי לעבודה הרשיע את מרדכי שחם, מנהל החברות "כוח עוצמה" ו"תנופה"– חברות שמירה, אבטחה וניקיון, בעבירות על הוראות חוקי העבודה, לרבות אי תשלום שכר מינימום, אי העברת ניכויים מהשכר ופיטורי אישה בחופשת לידה.

בית הדין קנס את מנהל החברות בסך של מיליון שקלים או 10 חודשי מאסר תמורתו, וכן הטיל התחייבות כספית להימנע מביצוע העבירות למשך 3 שנים.

שופטי בית הדין מתחו ביקורת חריפה על התנהלות מנהל החברה והדגישו כי משרד הכלכלה נחוש לנקוט בכל ההליכים הדרושים כנגד מעסיקים ונושאי משרה בתאגיד, אשר יימצאו מפרים הוראות חוקי העבודה. וכי המעסיקים ונושאי המשרה צפויים לאכיפה מוגברת ולענישה הולמת.

מכניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הוטלו למעלה מ- 1,500 עיצומים כספיים בסכום כולל של כ- 60 מיליון שקל

 ** משרד הכלכלה מפרסם באתר האינטרנט שלו כל עיצום כספי שהוטל מכוח החוק, תוך פרסום של החברה המפרה ומנהליה. פרסום משרד הכלכלה לחצו כאן

כיצד יוכל מנהל תאגיד והתאגיד עצמו להתגונן מפני חשיפתו מכוח החוק להגברת האכיפה?

אימוץ תוכנית אכיפה פנימית בדיני עבודה, עשויה לתת  הגנה לתאגיד, מנהליו וכמובן עובדיו. ניסוח החוק להגברת האכיפה מלמד שמנהל יהיה פטור מאחריות אם פעל כראוי למניעת הפרת החוק.

סעיף 27 לחוק, מעניק הגנה מרכזית למעסיק או מזמין שירות כוח אדם אשר הינה הסתמכות בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך.

דילוג לתוכן