fbpx

פרסומים

צרו קשר

מאמרים חדשים

Document ring binders in business office

פרסומים

דיני עבודה

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011

נוסח מודעת שכר מינימום – עברית

שכר מינימום לבני נוער

היסטוריית תעריפי שכר מינימום לעובדים בוגרים

היתרים כלליים להפסקות בעבודה

יפ 1046 – היתר כללי בדבר הפסקה שלא תעלה על מחצית השעה

יפ 2290 – היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה שאינה עבודת כפיים

יפ 3599 – היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה שאינה עבודת כפיים

יפ 6663 – היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה לשם תפילה

זכויות עובדי קבלן

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים

צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון

דילוג לתוכן