מאמרים חדשים

נפגעי עבודה – המדריך המלא

נפגעי עבודה מי מבוטח אלה המבוטחים בביטוח נפגעי עבודה: עובד שכיר עובד עצמאי, בתנאי שהוא

קרא עוד »

תחומי התמחות

צרו קשר

קטגוריות
ארכיון
יוני 2024
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Picture of ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

הפרשות לפיצויי פיטורים

תוכן עניינים

כללי

מעסיק יכול להפריש לקופת גמל סכומים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורים לעובד. ההפרשות לפיצויי פיטורים ממומנות על ידי המעסיק בלבד.שיעור הפרשות המעסיק לפיצויי פיטורים ולהשלמת פיצויי פיטורים

שיעור ההפרשות לפיצויי פיטורים

החל משנת 2008, חלה על כלל המעסיקים החובה לבטח את עובדיהם בביטוח פנסיוני.

ההפרשות שהמעסיקים נדרשים להעביר לביטוח הפנסיוני, כוללות סכום מסוים המהווה "רכיב פיצויי פיטורים". זאת בהתאם ל"צו הרחבה לפנסיה חובה" להוראות. ההפרשה לפיצויי הפיטורים מחושבת כשיעור משכר העובד והיא ממומנת על ידי המעסיק בלבד.

שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים ו"השלמת פיצויי פיטורים"

לגבי ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים, קיימים שני שיעורים: שיעור בסיסי ושיעור המיועד לכיסוי השלמת פיצויי פיטורים.

השיעור הבסיסי

החל משנת 2014, על המעסיקים חלה חובה להפריש לטובת רכיב פיצויי הפיטורים שיעור של 6% משכר העובדים. הסכומים שהופרשו לפיצויי הפיטורים מהווים מעין מקדמה על חשבון פיצויי הפיטורים שעל המעסיק לשלם לעובדים בעקבות פיטורים או התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים​.

במקרה שהמעסיקים הפרישו לטובת רכיב הפיצויים 6% בלבד משכר העובדים, הם עשויים להידרש לשלם לעובדים גם "השלמת פיצויי פיטורים". כלומר: סכום השווה להפרש שבין הסכום שנצבר מהפרשות המעסיק לרכיב הפיצויים, לבין מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד. זאת לפי השכר האחרון של העובדים, גם ביחס לתקופות בהן שכרם של העובדים היה נמוך יותר.

סכום השווה להפרש שבין הסכום שנצבר מהפרשות המעסיק לרכיב הפיצויים, לבין השיעור לכיסוי השלמת פיצויי פיטורים

מעסיקים רשאים להפריש לרכיב פיצויי הפיטורים 2.33% נוספים משכר העובד (ובסך הכל 8.33%), לכיסוי "השלמת פיצויי פיטורים". זאת בתנאי שההפרשות לגוף הפנסיוני החלו מיד בתחילת עבודתם של העובדים אצל המעסיקים. במקרה זה ההפרשות לגוף הפנסיוני יבואו במקום מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים לעובדים, והמעסיקים לא יידרשו לשלם לעובדים השלמה של פיצויי פיטורים המגיעים לעובדים.

משיכת פיצויי פיטורים

​ההפרשות לפיצויי פיטורים מצורפות לחיסכון הפנסיוני, ומגדילות את קצבת הפרישה (פנסיה) שתשולם לעובדים כשיפרשו מעבודה כשיגיעו לגיל הפרישה, בתנאי שהעובדים לא משכו את הסכום שנצבר בגוף הפנסיוני לטובת פיצויי פיטורים, או חלק ממנו.

קצבת הפרישה החודשית שתשולם לעובדים שמשכו סכום שנצבר לטובת פיצויי פיטורים או חלק ממנו, תהיה נמוכה יותר מקצבת הפרישה שלה זכאים מי שלא משכו כספים כאמור.

הפרשות לקופת גמל במקום תשלום פיצויי פיטורים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע הסדר לפיו תשלומים שהעבירו המעסיקים עבור העובדים לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן דומה (כגון: ביטוח מנהלים), יהוו תחליף לחובת המעסיקים לשלם לעובדים פיצויי פיטורים בעת סיום יחסי העבודה.

משמעות ההסדר לפי סעיף 14

להסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, יש השלכות על זכות העובדים לפיצויי פיטורים ועל חובת המעסיקים לשלמם עם סיום יחסי העבודה.

מבחינת העובדים

משמעות ההסדר היא שבכל מקרה העובדים יכולים לקבל לידיהם את הסכום שהופרש על ידי המעסיקים ונצבר בקופת הגמל, גם אם העובדים אינם זכאי לפיצויי פיטורים. לדוגמה,אם העובדים התפטרו.

מבחינת המעסיקים

משמעות ההסדר היא שהסכום שנצבר בקופת הגמל עבור פיצויי פיטורים, בא במקום תשלום פיצויי פיטורים לעובדים, והמעסיקים יהיו פטורים מלשלם לעובדים "השלמת פיצויי פיטורים​" בהתאם לשכרם האחרון, ביחס לתקופות העסקה קודמות שבהן שכרם היה נמוך יותר.

פטור זה למעסיקים יחול רק אם תשלומי המעסיקים לקופת הגמל הינם בשיעור מיוחד שנקבע לצורך זה, בהסכם קיבוצי או בצו של שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 

מעסיקים שהעבירו לקופת הגמל תשלומים בשיעור נמוך יותר, יידרשו לשלם לעובדים את ההפרש שבין הסכום שנצבר בקופת הגמל עבור פיצויי הפיטורים, לבין סכום פיצויי הפיטורים המגיע לעובדים לפי שכרם האחרון.

עובדים שפוטרו או התפטרו, לא יוכלו לקבל לידיהם את הסכום שנצבר בקופת הגמל אם הפיטורים או ההתפטרות היו בנסיבות המצדיקות שלילה של הזכות לפיצויי פיטורים.
מתי מתקיים הסדר לפי סעיף 14?

החוק קובע כי ההסדר לפי סעיף 14 חל אם מתקיים אחד משני התנאים האלו:

  1. הסכם קיבוצי, החל על המעסיקים ועל העובדים, קובע שתשלום לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים פוטר את המעסיקים מתשלום פיצויי פיטורים לעובדים, באופן מלא או חלקי.
  2. הסדר בדבר תשלומי המעסיקים לפי סעיף 14 לחוק, שאושר על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בשנת 1998 ניתן אישור כללי של שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הקובע כי תשלומים של מעסיקים לפנסיה מקיפה בקופת גמל, או לביטוח מנהלים יכולים, בתנאים מסוימים, לבוא במקום פיצויי פיטורים, לגבי השכר שממנו שולמו התשלומים ובעד התקופות שבעדן הם שולמו. זאת בתנאי שמתקיימים שלושת התנאים אלה:
    • על התשלומים להיות לפחות בשיעורים שנקבעו באישור שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בנוסף לתשלום המיועדים לביטוח אי כושר.
    • המעסיקים והעובדים חתמו על אישור, בנוסח שאושר על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הקובע שתשלומי המעסיקים יבואו במקום, או על חשבון פיצויי הפיטורים. 
    • המעסיקים ויתרו מראש על החזר תשלומים מקופת הגמל. כלומר: העובדים יהיו זכאים למלוא הכספים שהצטברו בקופת הגמל, גם אם אינם זכאים לפיצויי פיטורים. זאת בכפוף לכך שלא מדובר בעובד שפוטר בנסיבות השוללות ממנו זכות לפיצויים.
חשוב לציין: 

 גם כאשר מתקיימים שלושת התנאים הקבועים באישור הכללי, המעסיקים נדרשים להשלים חלק מפיצויי פיטורים המגיעים לעובד, שאינם מכוסים על ידי ההפרשות לקופת הגמל, בשני מקרים:

  1. כאשר ההפרשה החודשית לפיצויים נמוכה מהשיעור הפוטר את המעסיק, לפי האישור הכללי של שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מתשלום מלוא פיצויי הפיטורים.
  2. כאשר התשלומים לקופת הגמל לא החלו מיד בתחילת עבודתם של העובדים אצל המעסיק. יובהר שלא ניתן להחיל את ההסדר, שלפי האישור הכללי של שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לתקופה העולה על שלושה חודשים שקדמו להחלת ההסדר לפי סעיף 14, על העובדים. במקרה זה, העובדים זכאים לפיצויי פיטורים מלאים בעד תקופת העבודה שקדמה להחלת ההסדר.

מקור מידע

עוד באותו נושא…

תוכן עניינים