דף הבית » תנאי שימוש

מאמרים חדשים

המדריך האולטימטיבי להבנת ייפוי כוח מתמשך

בעולם מלא בז'רגון משפטי ובניירת מורכבת, הבנת כל פרט ופרט של מסמכים משפטיים יכולה לעתים

קרא עוד »

הנחיות הנציבות בנוגע לחובתם של מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים

הפליית נשים הפליית נשים בשכר העבודה הינה אחד הביטויים הנפוצים להפלייתן של נשים בשוק העבודה.

קרא עוד »

תחומי התמחות

צרו קשר

קטגוריות
דף הבית » תנאי שימוש

תנאי שימוש

השימוש באתר האינטרנט של ברקוביץ אהרוני זיו, עורכי דין, להלן החברה על כל תכניו, לצורך קבלת שירותים ומידע  ולביצוע פעולות באמצעות אתר האינטרנט (“השירות”) כפוף לתנאים שבמסמך זה. אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים, הם יחולו בנוסף, ובמקרה של סתירה, יגברו על תנאים כלליים אלה.

 • כאשר אתה מתבקש למסור מידע באתר, אין עליך חובה חוקית למסור אותו.
 • החברה נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים באתר. כל עוד החברה נוקטת באמצעים אלה, לא תישא באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים, עיכוב במתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או בציוד של החברה או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.
 • המידע שתמסור באמצעות האתר ישמש את החברות  ו/או מי מטעמן לצורך כל דבר ועניין הקשור במוצרי החברה , לרבות עיבודו, אחסונו ושימוש בו, לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של החברה , וכפופים למגבלות השימוש שחלות על החברה עצמה.

לתשומת ליבך, עדכניות המידע במסגרת השירות באתר זה היא בהתאם למידע המעודכן במערכות החברה. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במערכות החברה , יהיה המידע המצוי במערכות החברה המידע המחייב. 

השימוש באתר

 • המידע המצוי באתר האינטרנט הינו רכושה הבלעדי של החברה . חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט או לקחת חלק בכל האמור, למעט שליפת נתונים (Downloadׂ) לצורך שימוש אישי של המשתמש בו.
 • השימוש באתר מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג’ כלשהו אסורים בהחלט.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לעשות שימוש באתר ובתכניו, להעלות לאתר (Upload), לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחר את השימוש באתר; האסור לפרסום או לשימוש, או מהווה איום, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי דין או שעלול לחייב באחריות משפטית; העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות קניינית אחרת; הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לפגוע בתוכנת המחשב, או הכולל פרסומת מכל סוג שהוא.

מניעת והפסקת שימוש באתר

 • מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה על פי כל דין, רשאית להפסיק לאלתר גישת משתמש, אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש באתר, ללא כל הודעה מוקדמת.
 • בנוסף, חלק מן השירות הניתן ניתן מרצונה של החברה בלבד והיא רשאית להפסיקו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

שינוי תנאי קבלת השירות באמצעות האתר

 • תנאי השימוש לעיל ולהלן הם התנאים המעודכנים לצורך קבלת השירות באמצעות אתר החברה .  רשאית לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלו. שינויים כאמור יכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.

קניין רוחני

 • האתר וכל המידע המצוי בו מוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות.
 • החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על זכויות הקניין במידע המצוי באתר. אם הנך סבור כי קיים חשש כלשהו להפרת זכויות הקניין כאמור, נודה לך על הסבת תשומת ליבנו לעניין באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.

כללי

 • על תנאי שימוש אלו יחולו חוקי מדינת ישראל.
 • במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.