ראשי פרקים

ארכיון
יולי 2024
א ב ג ד ה ו ש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק רביעי: עריכת ייפוי כוח מתמשך, הפקדתו ומשלוח תזכורות לממנה

עריכת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח המתמשך ייערך ע"י עו"ד על גבי טופס ייעודי מקוון. (לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך כמסמך רגיל).

הוא ייערך וייחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד תוכל לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי ובעניינים מסוימים הקשורים בטיפול או אשפוז פסיכיאטרי יש צורך לקבל הסבר ולחתום בפני פסיכיאטר.

החוק אוסר על עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך להיות בעל עניין אישי בו, למשל: בעל מניות משמעותי בחברה שבבעלות הממנה או שוכר דירה שבבעלותו.

בנוסף, הוא אינו יכול לשמש כמיופה כוח במסמך שהחתים אותך וזאת לצורך מניעת חשש לניגוד עניינים ביניכם.

על עורך הדין מוטלות החובה והאחריות לפרוש בפניך את החלופות המשפטיות הקיימות (אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך, תמיכה בקבלת החלטות וכו') כדי להתאים לך "חליפה" בהתאם לצרכיך, לרצונך וליכולותיך ובהתאם להוראות החוק.

עליו לסייע לך לברר את רצונך האמיתי, להסביר לך )שלא בנוכחותו של מיופה הכוח( את ההשלכות הכרוכות במסירת ה"מנדט" לניהול ענייניך בעתיד למיופה הכוח, את חובותיו וסמכויותיו של מיופה הכוח, העניינים שניתן לכלול בו, אפשרות היידוע והפיקוח של גורמים נוספים על פעולות מיופה הכוח (ה"מיודעים"), אפשרות ביטול ייפוי הכוח על ידך ועוד.

על עורך הדין או בעל המקצוע הטיפולי להתרשם כי אתה מבין את משמעות ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליך לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.

במקרה שאתה אדם עם מוגבלות, על עורך הדין להעביר את המידע תוך ביצוע התאמות נגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו.

במידה ויתעורר אצל עורך הדין ספק בדבר יכולתך להבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, הוא רשאי להפנותך לקבל חוות דעת מומחה בעניין המסוגלות שלך לחתום על ייפוי הכוח. את חוות הדעת המומחה יש לצרף כנספח לייפוי הכוח המתמשך (סוגי המומחים יקבעו בהמשך בתקנות שיתפרסמו).

עורך הדין יערוך את ייפוי הכוח המתמשך בהתאם להוראותיך. באפשרותך לקבוע "הנחיות מקדימות" בהן תפרט את רצונך בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמך או פעולות שיינקטו בשמך. הנחיות אלה ידריכו את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללים בייפוי הכוח.
בטופס הייעודי יש מקום למילוי מלל חופשי של הנחיותיך עד 8,111 תווים. אם תידרש להרחבה תוכל לצרפה כנספח לייפוי הכוח המתמשך.

חשוב אם לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף תתנגד לביצוע פעולה או – לקבלת החלטה שביקשת את ביצועה במסמך ההנחיות המקדימות, על מיופה הכוח לפעול לפי בקשתך בשעת מעשה ולא לפי ההנחיות שנתת בעבר.

במידה ולא נכללו בייפוי הכוח הנחיות מקדימות, יהיה על מיופה הכוח לנסות להבין את רצונך העכשווי ולחילופין, לנסות להבין מה היה רצונך בעבר, ולחילופי חילופין, מהו רצונך המשוער כפי שילמד מאורחות חייך.

לייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמת מיופה הכוח לשמש בתפקיד, לאחר שהוסבר לו ע"י עו"ד משמעות ייפוי הכוח, אחריותו וסמכויותיו ולאחר שהוא קרא את תוכן ייפוי הכוח ואישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כוח בהתאם להוראות חוק וכן טופס וויתור סודיות מטעמו.

בסיום מילוי הטופס באופן מקוון תחתום עליו את חתימתך הידנית וכך גם מיופה הכוח. עורך הדין יחתום חתימתו הידנית וגם חתימה אלקטרונית והמסמך יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי.

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו.

ההפקדה תיעשה באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך או בהתייצבותך במשרדי האפוטרופוס הכללי תוך הזדהות עם תעודה מזהה עדכנית (תעודת זהות או עם דרכון במקרה ואתה תושב חוץ) ומסירה אישית של העותק המקורי.

בשתי אפשרויות ההפקדה יש להמציא עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי תוך 14 יום ממועד ההפקדה המקוונת ע"י עוה"ד. ההמצאה יכולה להיעשות בדואר רשום או כאמור, בהתייצבותך במשרדי האפוטרופוס הכללי.

האפוטרופוס הכללי ישלח לעוה"ד ואליך הודעה ראשונה המאשרת את קבלת ייפוי הכוח המתמשך, והודעה נוספת על אישור ההפקדה או דחייתה לאחר עריכת הבדיקות הנדרשות לפי החוק.

לייפוי הכוח המתמשך יצורפו המסמכים הבאים:

  1. חוות דעת מומחה (במקרה שתרצה לצרף חוות דעת כאמור או כשעורך הדין ביקש לקבלה כתנאי לעריכת ייפוי הכוח המתמשך).
  2. טופס וויתור על סודיות של מיופה הכוח.
  3. כל מסמך אחר שתרצה לצרף לייפוי הכוח המתמשך (כגון רשימה מפורטת של הרכוש או נספח מורחב של ההנחיות המקדימות).

במידה ויופקדו מספר ייפויי כוח )באותם העניינים( ייפוי הכוח האחרון שנערך והופקד כדין הוא יהיה המחייב.

אגרה ופטורים

בתקופה הראשונה לאחר כניסת ההוראות הנוגעות לייפוי הכוח המתמשך בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לתוקף (11.4.17), יהיה שירות הפקדת ייפוי הכוח המתמשך שיינתן על ידי האפוטרופוס הכללי פטור מאגרה. – בהמשך עתידות להתפרסם תקנות שבהן ייקבע גובה האגרה ותנאים לפטור מאגרה ככל שייקבעו.

שליחת תזכורות לממנה

אחת לשלוש שנים מיום ההפקדה ועד שייפוי הכוח ייכנס לתוקף, ישלח לך האפוטרופוס הכללי תזכורות כדי לוודא שאתה מעוניין שייפוי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו ויזכיר לך את זכותך לבטלו או לשנותו.

קבצים להורדה

ייפוי כוח מתמשך – המדריך המלא

יפוי כח מתמשך (1)
ייפוי כוח מתמשך פרק ראשון: מדריך לממנה

מדריך זה כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. האמור במדריך זה מהווה מידע כללי ואין לראות בו תחליף...

ייפוי כוח מתמשך - מדריך לממנה פרק 1 (2)
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שני: הממנה ומיופה הכוח

הממנה – מי יכול למנות מיופה כוח? הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר – מי שגילו מעל 18) המבין את...

ייפוי כוח מתמשך - מדריך לממנה פרק 1 (3)
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שלישי: סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים),...

ייפוי כוח מתמשך - מדריך לממנה פרק 1 (4)
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק רביעי: עריכת ייפוי כוח מתמשך, הפקדתו ומשלוח תזכורות לממנה

עריכת ייפוי הכוח המתמשך ייפוי הכוח המתמשך ייערך ע"י עו"ד על גבי טופס ייעודי מקוון. (לא ניתן...

ייפוי כוח מתמשך - מדריך לממנה פרק 1 (9)
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק חמישי: כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי...

3
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שישי: ייפוי כוח בתוקף

מיופה הכוח יפעל בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ויציג לכל דורש, בהתאם לצורך, עותק של ייפוי הכוח...

ייפוי כוח מתמשך - מדריך לממנה פרק 1 (8)
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שביעי: ביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח יהיה בתוקף עד לביטולו או לפקיעתו בהתאם לתנאים שקבע החוק – והודעה על כך יש למסור לאפוטרופוס...

מכללת-קול-המס-13
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שמיני: אנשים "מיודעים" וקבלת מידע

אנשים מיודעים, באפשרותך לבחור באנשים נוספים המעורבים בחייך אשר יקבלו מידע ודיווחישירות ממיופה הכוח בשלב...

ייפוי כוח מתמשך - מדריך לממנה פרק 1 (6)
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק תשיעי: דגשים

ייתכן שיעבור זמן רב ממועד חתימתך על ייפוי הכוח המתמשך ועד המועד שייעשה בו שימוש. עליך לוודא שהאמור בו...

3321
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק עשירי: מידע כללי

האפוטרופוס הכללי מנהל מאגר של ייפוי כוח מתמשכים אשר הופקדו אצלו, המאגר חסוי לעיני ציבור אבל ניתן לפנות...