fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

business-P64GUYW

שכר מינימום

מעסיקים חייבים לשלם לעובדיהם שכר בגובה שאינו נמוך מסכום שכר המינימום שנקבע בחוק. הפרת החובה לשלם לעובד שכר מינימום, מהווה עבירה פלילית והפרה מינהלית העשויה להביא להטלת עיצום כספי על המעסיקים. גובה שכר המינימום מחושב לפי קריטריונים שונים כגון גיל העובד, היקף המשרה וכושר השתכרות.

מהו שכר מינימום

זכות העובד וחובת המעסיק

כל עובד זכאי לשכר בסיסי שאינו נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק והמתעדכן מעת לעת. לסכום שכר המינימום המעודכן.

כל מעסיק, לרבות קבלן כח אדם, חייב לשלם לעובדיו שכר שאינו נמוך משכר המינימום הקבוע בחוקבתנאים מסוימים הקבועים בחוק, תחול האחריות לתשלום שכר המינימום לעובדים המועסקים על ידי קבלן כח אדם, גם על מעסיק בפועל, ולגבי עובדים המועסקים על ידי ספק שירות גם על מזמין השירות. 

הפרת החובה לשלם לעובדים שכר מינימום מהווה עבירה פלילית והפרה מינהלית, העשויה להביא להטלת עיצום כספי על המעסיקים. לגבי מעסיק שהוא תאגיד, יכול שעיצום כספי יוטל גם על מנכ"ל התאגיד, ויכול שיוגש כתב אישום גם נגד מנהל פעיל ועובדים אחרים האחראים להפרת החובה, אם לא הוכיחו שהפרת החובה נעשתה שלא בידיעתם ושנקטו באמצעים סבירים למנוע הפרה של הוראות החוק

פרמטרים לפיהם נקבע שכר המינימום

  • גיל העובדים – החוק קובע שכר מינימום לעובד בוגר ושכר מינימום לבני נוער עובדים.
  • היקף המשרה ואופן תשלום השכר – החוק קובע מהו שכר המינימום לגבי עובדים בוגרים המועסקים במשרה מלאה המקבלים שכר חודשי. עוד קובע החוק כללים לחישוב שכר המינימום לגבי משרה חלקית, ולגבי שכר המשולם על בסיס יומי או שעתי.
  • כושר השתכרות – החוק קובע שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת.

סכום שכר המינימום

עדכון שכר המינימום

שכר המינימום מתעדכן בהתאם לתוספות יוקר ותוספות שכר כלליות, שנקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשולמות לרוב העובדים במשק שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים.

רכיבי השכר המובאים בחשבון לעניין שכר המינימום

רכיבי השכר הכלולים בחישוב: 

ככלל רכיבי השכר שיש להביא בחשבון הם: השכר הבסיסי, וכן תוספת קבועה המשולמת לעובד עבור עבודתו הרגילה, כגון: תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.

רכיבי שכר שאינם נכללים בחישוב:

תשלומים כגון: גמול שעות נוספות, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מענק ובונוס, וכן החזר הוצאות, כגון: החזר הוצאות החזקת רכב ודמי נסיעה.

אם העובדים זכאים לרכיבי שכר אלה, יש לשלמם לעובד בנוסף ובלא קשר לחובה לשלם לעובדים שכר מינימום.

שכר מינימום לעובדים בוגרים

שכר מינימום לעובדים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת

עוד מאמרים בנושא…

דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

מניעת אפליה בעבודה

אפליה אסורה בעולם העבודה הינה התייחסות שונה לאדם על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, גיל, הריון, טיפולי פוריות, הורות, טיפולי הפריה חוץ גופית, גזע,

קרא עוד »
דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

עבודה בלילה

עבודת לילה היא עבודה ששתי שעות ממנה לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 6:00. בחקיקה ישנן הנחיות והגבלות בנוגע לעבודת לילה של עובדים מסויימים,

קרא עוד »
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
דילוג לתוכן