מאמרים חדשים

תחומי התמחות

צרו קשר

קטגוריות
ארכיון
יוני 2024
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Picture of ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

שכר מינימום מעודכן

תוכן עניינים

מעסיקים חייבים לשלם לעובדיהם שכר בגובה שאינו נמוך מסכום שכר המינימום שנקבע בחוק. הפרת החובה לשלם לעובד שכר מינימום, מהווה עבירה פלילית והפרה מינהלית העשויה להביא להטלת עיצום כספי על המעסיקים.

גובה שכר המינימום מחושב לפי קריטריונים שונים כגון גיל העובד, היקף המשרה וכושר השתכרות.

מהו שכר מינימום

​כל עובד זכאי לשכר בסיסי שאינו נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק, וכל מעסיק, לרבות קבלן כח אדם, חייב לשלם לעובדיו שכר שאינו נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק. הפרת החובה לשלם לעובד שכר מינימום מהווה עבירה פלילית והפרה מנהלית.

זכות העובד וחובת המעסיק

כל עובד זכאי לשכר בסיסי שאינו נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק והמתעדכן מעת לעת. לסכום שכר המינימום המעודכן.

כל מעסיק, לרבות קבלן כח אדם, חייב לשלם לעובדיו שכר שאינו נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק. בתנאים מסוימים הקבועים בחוק, תחול האחריות לתשלום שכר המינימום לעובדים המועסקים על ידי קבלן כח אדם, גם על מעסיק בפועל, ולגבי עובדים המועסקים על ידי ספק שירות גם על מזמין השירות. 

הפרת החובה לשלם לעובדים שכר מינימום מהווה עבירה פלילית והפרה מינהלית, העשויה להביא להטלת עיצום כספי על המעסיקים. לגבי מעסיק שהוא תאגיד, יכול שעיצום כספי יוטל גם על מנכ"ל התאגיד, ויכול שיוגש כתב אישום גם נגד מנהל פעיל ועובדים אחרים האחראים להפרת החובה, אם לא הוכיחו שהפרת החובה נעשתה שלא בידיעתם ושנקטו באמצעים סבירים למנוע הפרה של הוראות החוק.

פרמטרים לפיהם נקבע שכר המינימום

 • גיל העובדים – החוק קובע שכר מינימום לעובד בוגר ושכר מינימום לבני נוער עובדים.
 • היקף המשרה ואופן תשלום השכר – החוק קובע מהו שכר המינימום לגבי עובדים בוגרים המועסקים במשרה מלאה המקבלים שכר חודשי. עוד קובע החוק כללים לחישוב שכר המינימום לגבי משרה חלקית, ולגבי שכר המשולם על בסיס יומי או שעתי.
 • כושר השתכרות – החוק קובע שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת.

סכום שכר המינימום

 • שכר מינימום לחודש – עובדים בוגרים המועסקים במשרה מלאה זכאים, לפי החוק, לשכר מינימום לחודש בסכום הקבוע בחוק, והמתעדכן מעת לעת.
 • שכר מינימום חלקי – עובדים בוגרים המועסקים במשרה חלקית זכאים, לפי החוק, לשכר מינימום לחודש, בהתאם לחלקיות משרתו. לדוגמא: עובדת המועסקת בחצי משרה זכאית למחצית שכר המינימום לחודש.
 • שכר מינימום יומי – עובדים בוגרים המועסקים בשבוע עבודה בן ששה ימים זכאים, לפי החוק, לשכר מינימום ליום, בסכום השווה לשכר מינימום לחודש חלקי 25, ועובד המועסק בשבוע עבודה בן 5 ימים זכאי לשכר מינימום ליום, בסכום השווה לשכר מינימום לחודש חלקי 21.2/3.
 • שכר מינימום לשעה – עובדים בוגרים זכאים, לפי החוק, לשכר מינימום עבור שעת עבודה, בסכום השווה לשכר מינימום לחודש חלקי 186. אין לשלם לעובדים שכר נמוך משכר המינימום לשעה, גם אם מדובר בעובד חודשי או יומי.
עדכון שכר המינימום

שכר המינימום מתעדכן בהתאם לתוספות יוקר ותוספות שכר כלליות, שנקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשולמות לרוב העובדים במשק שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים.

רכיבי השכר המובאים בחשבון לעניין שכר המינימום

רכיבי השכר הכלולים בחישוב

ככלל רכיבי השכר שיש להביא בחשבון הם: השכר הבסיסי, וכן תוספת קבועה המשולמת לעובד עבור עבודתו הרגילה, כגון: תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.

רכיבי שכר שאינם נכללים בחישוב

תשלומים כגון: גמול שעות נוספות, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מענק ובונוס, וכן החזר הוצאות, כגון: החזר הוצאות החזקת רכב ודמי נסיעה.

אם העובדים זכאים לרכיבי שכר אלה, יש לשלמם לעובד בנוסף ובלא קשר לחובה לשלם לעובדים שכר מינימום.

שכר מינימום לעובדים בוגרים

להלן סכומי שכר המינימום לעובדים בוגרים החל מתאריך 1.12.2017:

שכר חודשי

5,300 ש"ח (לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987)

שכר שעתי

28.49 ש"ח (לפי היקף משרה של 186 שעות בהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987)
ואולם, בהתאם לצו ההרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה במשק, שנכנס לתוקף ביום 1.4.2018, שכר השעה יחושב על בסיס 182 שעות לחודש ולכן, נכון להיום, השכר השעתי הוא 29.12 ₪  

שכר יומי
 • 6 ימי עבודה בשבוע: 212 ש"ח 
 • 5 ימי עבודה בשבוע: 244.62 ש"ח 

ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה. 

הערה

הסכום הבסיסי: 4433 ש"ח שכר המינימום החל ביום 1.4.2017 אשר העובד היה זכאי לו אלמלא הוראת השעה כפי שהוא מעודכן במועדים האמורים בסעיף 6(4).

שכר מינימום לבני נוער

שכר המינימום לנער עובד מחושב כאחוז משכר המינימום לעובדים בוגרים, בהתאם לגילם של הנערים.

החל מתאריך 1.12.2017 התעדכן שכר המינימום  לבני נוער עובדים על פי התעריפים הבאים:

גילאחוז משכר מינימום
(לעובד בוגר)
שכר חודשי
(עד 40 שעות שבועיות)
שכר שעתי
(לפי היקף משרה של 173 שעות בחודש)
עד גיל 1670%3,710 ש"ח21.45 ש"ח
עד גיל 1775%3,975 ש"ח22.98 ש"ח
עד גיל 1883%4,399 ש"ח25.43 ש"ח
חניך60%3,180 ש"ח18.38 ש"ח

שכר מינימום לעובדים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת

החל מתאריך 1.12.2017 התעדכן שכר המינימום לעובדים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת על פי התעריפים הבאים:

שיעור יכולת עבודה באחוזיםאחוז משכר מינימום
(לעובד בוגר)
שכר שעתי
(לפי היקף משרה של 186 שעות בחודש)
עד 30%30%8.74 ש"ח
31% עד 40%    40%11.65 ש"ח
41% עד 50%50%14.56 ש"ח
51% עד 60%60%17.47 ש"ח
61% עד 70%    70%20.38 ש"ח
71% עד 80%    80%23.30 ש"ח
81% ויותר100%29.12 ש"ח

הערה: הטבלה הינה לפי חוק שכר מינימום ואיננה כוללת תעריפי שכר מינימום ענפי בהתאם להסכמים קיבוציים וצווי הרחבה בענפי הבניה שיפוצים וצמ"ה, ניקיון, שמירה ואבטחה ואבטחת טיולים.

הצגת מודעת שכר מינימום במקום העבודה

 ​לפי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, חובה על מעסיקים לפרסם במקום העבודה את מודעת שכר המינימום, ולעדכנה בהתאם לשינויים המתפרסמים מעת לעת.
בדף זה ניתן להוריד את הנוסח הנדרש של מודעת שכר מינימום במספר שפות.

חקיקה ועדכונים

 1. חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

 2. תקנות שכר מינימום

  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום), התשס"ג – 2003  תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998 תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987  תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002 תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (תיקון), התש״ע-2009 תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה-2005

 3. נוסח מודעת שכר מינימום – עברית (390.33 Kb)
 4. שכר מינימום לבני נוער (20.25 Kb)
 5. שכר מינימום לפי שנים – עובד בוגר (עד 186 שעות בחודש)

  היסטוריית תעריפי שכר מינימום לעובדים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת (21.14 Kb)

מקור מידע

עוד באותו נושא…

שר העבודה חתם על כוונתו למתן צו הרחבה בעניין דמי הבראה לשנת 2023
שר העבודה חתם על כוונתו למתן צו הרחבה בעניין דמי הבראה לשנת 2023

הצו ירחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין ההסתדרות הכללית לבין נשיאות המגזר העסקי, שעניינו עדכון...

דמי הבראה 2023
דמי ההבראה למגזר הפרטי יעלו אחרי קיפאון של שמונה שנים - פורסם בכלכליסט

דמי ההבראה במגזר הפרטי צפויים להתעדכן לראשונה מאז 2014 ולעמוד על 418 שקל ליום, תוספת שנתית של לפחות כ־200...

דמי הבראה
מתי תקבלו דמי הבראה בשנת 2023? - פורסם בmako

עובדים שכירים? רובכם תראו תוספת נאה לתלוש במשכורת הקרובה שנובעת מתשלום דמי הבראה שנתיים. דמי ההבראה ישולמו...

קצובת ההבראה
קצובת הבראה (דמי הבראה)

קצובת הבראה היא תשלום שהמעסיקים נדרשים לשלם לעובדים בעלי ותק של שנה או יותר בעבודה. סכום קצובת ההבראה...

ניהול שכר
ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה

תוכן עניינים מבוא כל מי שמעסיק עובד לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי חייב לנהל עבורו פנקס שעות...

ניהול שכר (4)
ניהול פנקס שכר

תוכן עניינים מבוא מעסיק חייב לנהל פנקס שכר המכיל את הפרטים שמפורטים בהמשך בפועל מתנהל כיום פנקס השכר...

סיכום תפקיד בודק שכר מוסמך
מועד מסירת תלוש שכר לעובד

מעסיק מחויב למסור לעובדיו תלוש שכר עד היום ה-9 שלאחר המועד שבו היה אמור לשלם לו את השכר.  (מועד תשלום...

ניהול שכר
מסירת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים

בתאריך 27.6.17 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלוש שכר),...

תיאום-מס
טופס הסכמה לקבל תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים

טופס הסכמה לקבל תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים (תקנות 2 (א) ו- 4 (א) ו- (ב)) טופס הסכמה לקבל תלוש שכר באמצעים...

תלוש שכר
ניכויים מותרים ואסורים מתלוש השכר

והפעם נדבר על ניכויים מותרים ואסורים מתלוש השכר 1. כללי:אין לנכות משכרם של עובדים אלא סכומים שהותרו בניכוי...

שכר מינימום
שכר מינימום מעודכן

תוכן עניינים מעסיקים חייבים לשלם לעובדיהם שכר בגובה שאינו נמוך מסכום שכר המינימום שנקבע בחוק. הפרת החובה...

שיעור ההפרשות לפיצויי פיטורים
הפרשות לפיצויי פיטורים

תוכן עניינים כללי מעסיק יכול להפריש לקופת גמל סכומים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורים לעובד. ההפרשות...

שגר עבודה
שכר עבודה

תוכן עניינים מבוא עובדים זכאים לשכר בעד כל תקופת העבודה, לרבות: תקופת ההכשרה, תקופת ניסיון, השתלמות,...

מאקו
פורסם בmako - הועסקתם כפרילנסרים? אתם זכאים לקבל זכויות של שכירים

מבוא מעסיקים רבים טועים לחשוב שהעסקת עובדים במתכונת "פרילנס" חוסכת להם הוצאות, אך למעשה אם...

חוק הגנת השכר
חוק הגנת שכר (תיקון מס' 24) התשס"ח - 2008

תוכן עניינים עיקרי הדברים ביום 24 ביוני 2008 אושר בכנסת תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, אשר עיקריו מתחלקים...

דמי הבראה
דמי הבראה

לקראת חודשי הקיץ, בהם משולמים לרוב דמי הבראה לעובדים, ריכזנו עבורכם את המידע בנושא הזכאות לתשלום דמי...

פיצויי פיטורים
רכיבים פיקטיביים בתלושי שכר ומשמעותם

לא כל רכיבי השכר של העובד יילקחו בחשבון לצורך הפקדות לגמל וחישוב פיצויים, רק חלק מסוים של רכיבי השכר...

36702792_l
עובד שפוטר בגלל ניצול ימי מחלה יפוצה בעשרות אלפי שקלים

המעסיקה טענה כי נאלצה לפטר את העובד כיוון שבמשך שלושה חודשים ישב בבית "ואכל חינם". בית הדין...

3784
עדכון שכר מינימום

החוק קובע שכר מינימלי אותו רשאי המעסיק לשלם לעובדיו. המשך…

זכויות סוציאליות
צבירת זכויות סוציאליות במהלך היעדרות מהעבודה

צבירת זכויות סוציאליות במהלך היעדרות מהעבודה המשך…

תוכן עניינים