מאמרים חדשים

נפגעי עבודה – המדריך המלא

נפגעי עבודה מי מבוטח אלה המבוטחים בביטוח נפגעי עבודה: עובד שכיר עובד עצמאי, בתנאי שהוא

קרא עוד »

תחומי התמחות

צרו קשר

קטגוריות
ארכיון
יוני 2024
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Picture of ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

חובת מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים

כל מעסיק שמעסיק מעלה מ- 518 עובדים חלה עליו חובה להפיק מדי שנה 2 דוחות (דו"ח פנימי ופומבי), המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים וכן למסור הודעה לעובד/ת בדבר פערי השכר.

 • הדוח הראשון, דוח פנימי, יכלול פירוט השכר הממוצע של העובדים בפילוח לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים. בדוח זה יפרט המעסיק את פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.
 • בהתבסס על הדוח הפנימי, ימסור המעסיק לכל עובד פעם בשנה מידע בדבר הקבוצה שאליה הוא משתייך בפילוח העובדים הכולל את פערי השכר באחוזים באותה קבוצה.
 • הדוח השני, דוח פומבי, המתבסס על הדוח הפנימי, יפורסם לציבור פעם בשנה (לרבות באתר האינטרנט של המעסיק, אם יש כזה). הדוח יכלול, בין היתר, את פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שאינו מאפשר זיהוי של עובדים.
 • הדיווח מתייחס לשנה קלנדרית (ינואר – דצמבר), כאשר על המעסיקים למלא כל שנה את הדוחות לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח.
 • מעסיקים נדרשים לפרסם את הדוחות לגבי שנת 2021 ולמסור לעובדים מידע כדין עד ליום 01.06.2022.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • גופים (פרטיים וציבוריים) המעסיקים למעלה מ-518 עובדים.
  • בחישוב מכסת העובדים יכללו כל העובדים אשר בינם לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד-מעסיק ב-31 בדצמבר לשנת הדיווח, כולל עובדים בחל"ת וכולל עובדים שלא עבדו לאורך כל השנה הקלנדרית שקדמה למועד הדיווח.
  • אין חובה לכלול בחישוב מכסת העובדים את עובדי הקבלן. יחד עם זאת, מעסיקים המעוניינים בכך, יכולים לציין באופן וולונטרי את פערי השכר גם ביחס לעובדי קבלן, ובלבד שיוצגו כפילוח נפרד בדוח.
 • גופים שאינם גופים פרטיים, ואשר חלה עליהן מלכתחילה חובה לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה מכוח אחד החוקים או התקנות המפורטים בתוספת הראשונה. החובה חלה על גופים אלה ללא קשר למספר העובדים המועסקים על ידיהם.
דוגמה
 • גוף מתוקצב
 • גוף נתמך
 • עמותות
 • חברות שניירות הערך שלהן הוצעו לציבור על פי תשקיף או שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה ("תאגיד מדווח")

שלבי ההליך

 • את הדוחות יש לפרסם בכל שנה ועליהם להתייחס לשנה שקדמה לה, תוך התיחסות להבדלי השכר בפילוח לפי קבוצות עובדים.

פילוח העובדים

 • בדוחות יפורט השכר הממוצע של העובדים בפילוח לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים, בהתאם לסוג ולאופי מקום העבודה.
 • על המעסיק לזהות קבוצות של עובדות ועובדים עם מאפיינים דומים, כך שההשוואה של פערי השכר בתוך כל קבוצה תהיה אותנטית ורלבנטית, ולא מלאכותית או כזו שיוצרת עיוותים בהצגת פערי השכר האמתיים במקום העבודה.
דוגמה
סוגי פילוחים אפשריים:
 • עובד ארעי או עובד קבוע
 • עובד שעתי או עובד לפי משכורת חודשית
 • סיווג לפי סוגי משרות: מנהל, מזכיר, מהנדס וכו'
 • סיווג לפי דירוג: דירוג מהנדסים, רופאים, עיתונאים, עובדי הוראה.
 • נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ממליצה לעשות בדוחות שימוש ביותר מפילוח אחד ולבצע את הפילוחים כך שישקפו את המדרג ההיררכי בארגון, למשל: הנהלה בכירה, הנהלה זוטרה, עובדים מקצועיים, עובדים לא מקצועיים.

רכיבי השכר שיש לכלול בדוחות

 • השכר המוצג בדיווח צריך להתייחס לשכר ברוטו למס ועליו לכלול את נתוני השכר של כלל העובדים שעבדו בשנה שקדמה למועד הדיווח.
 • רכיבי השכר שיש להביא בחשבון לצורך הפקת הדוח הם כל רכיבי השכר לרבות "גמול אחר" שלפי פקודת מס הכנסה והתקנות חייבים במס.
 • רכיבי השכר שנלקחים בחשבון הינם לפי שווי מס ולא לפי עלות למעסיק.
 • הרכיבים שיש לכלול במסגרת הדיווח על השכר הם: השתכרות או ריווח מעבודה, כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, והכל אף אם אינם שכר עבודה.
 • לעניין תגמול הוני (אופציות, מניות RSUs ,מניות חסומות, SARs ,ESPP וכדומה) אין חובה להכליל רכיב זה בחישוב שכר העובד בדוח, אך הנציבות ממליצה לעשות כן. כמו כן אם ישנם פערי שכר שיכולים להיות מוסברים על ידי תגמול הוני, מומלץ להתייחס לכך בדיווח. למידע נוסף על אופן הצגת התגמול ההוני בדוח ראו סעיף 3.2 להנחיות.

אופן הצגת השכר בדוחות

 • הנציבות ממליצה להציג 3 רמות שכר:
  • שכר קובע – השכר הקובע לפיצויי פיטורים.
  • השכר ברוטו – השכר ברוטו למס הכנסה ואם יש התייחסות לתגמול הוני, יש להכלילו ברמת שכר זו.
  • השכר ברוטו + הפקדות מעסיק – השכר ברוטו למס הכנסה, בצירוף הפקדות המעסיק לקופות גמל (פנסיה, ביטוח מנהלים, אובדן כושר עבודה קרן השתלמות).
 • בדוח יש להציג את השכר הממוצע לחודש לכל קבוצה בפילוח העובדים, בחלוקה לפי מין, כאשר המלצת הנציבות היא לערוך הצגה נפרדת של ממוצעי רמות השכר בהתאם ל-3 רמות השכר הנ"ל.
 • לגבי עובד בחלקיות משרה – השוואות השכר ייעשו תמיד כשהן מותאמות למשרה מלאה. (182 שעות חודשיות אלא אם כן במקום העבודה מונהגת משרה מלאה בהיקף שעות נמוך יותר).
 • הצגת הנתונים של השכר הממוצע בכל קבוצה בפילוח העובדים תוצג תוך התייחסות לאחוזים בפערי השכר.
דוגמה
כאשר שכר הנשים הממוצע בקבוצת פילוח הוא 9,000 ₪ ושכר הגברים הממוצע בקבוצת הפילוח הינו 11,000 ₪, ידווח שהפער באחוזים הינו 18% לטובת הגברים.

הדוח הפנימי

 • על המעסיק לערוך פעם בשנה דוח הפנימי עבור השנה הקלנדרית (ינואר – דצמבר) שקדמה למועד הדוח. הדוח יכלול את כל הנתונים הבאים:
  • נתונים בדבר פילוח העובדים במקום העבודה, כינויה של כל קבוצת עובדים וסוגי העובדים, המשרות או הדירוגים שנכללו בה.
  • פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.
  • נתונים בדבר השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק, בחלוקה להעסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית, לרבות שיעור חלקיות המשרה, תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל היקף משרה.
  • נתונים בדבר שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק, בהתייחסות לפי מין, ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה.
  • נתונים בדבר שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור באחוזים מתוך כלל העובדים, בהתייחסות לפי מין.
 • הנציבות ממליצה כי המעסיק יציג בדוח הפנימי גם את החלוקה על פי מין של עובדות ועובדים לפי המדרג ההיררכי בארגון (כלומר, שיעור הגברים והנשים בכל דרג היררכי בארגון) וכן את השכר הברוטו החציוני במקום העבודה ואת החלוקה של נשים וגברים המשתכרים מתחת לשכר הברוטו החציוני ומעליו.
דוגמה
לעיון בדוגמה של דוח פנימי ראו כאן (במסמך הראשון).

הודעה לעובד

 • פעם בשנה, עם עריכת הדוח הפנימי, על המעסיק למסור לכל עובד מידע בדבר קבוצת הפילוח אליה הוא משתייך, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר הממוצע לחודש באחוזים בין כל העובדים באותה קבוצה.
 • ההודעה לעובד יכולה להימסר באופן מקוון ובלבד שהעובד נתן את הסכמתו בכתב לקבלת הדוח באופן זה.
 • מעסיק רשאי לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בקבוצת העובדים אליה משתייך העובד, מבלי לפרסם מידע המאפשר זיהויו של עובד מסוים.

הדוח הפומבי

 • פעם בשנה, עם עריכת הדוח הפנימי ובהתבסס עליו, על המעסיק לפרסם לציבור דוח פומבי, לרבות באתר האינטרנט של המעסיק, אם יש כזה.
 • הדו"ח הפומבי יכלול את הנתונים הבאים:
  • נתונים באחוזים בדבר פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק לפי פילוח העובדים, בהתייחסות לפי מין.
  • נתונים באחוזים בדבר פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק בחלוקה להעסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית, לרבות שיעור חלקיות המשרה, בהתייחסות לפי מין.
  • נתונים באחוזים בדבר שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה, וכן בדבר שיעור העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, והכול בהתייחסות לפי מין.
 • בדוח הפומבי יפרסם המעסיק את סוג הפילוח שנעשה, אך הדוח לא יכלול כינוי של קבוצת העובדות והעובדים, סוגי העובדות והעובדים, המשרות או הדירוגים שנכללו בה, זאת להבדיל מהדוח הפנימי.
 • מעסיק רשאי לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בכל קבוצת עובדות ועובדים, ובלבד שיובאו תחת כותרת נפרדת, ולא יכללו מידע המאפשר זיהויו של עובד מסוים.
 • גופים ציבוריים המעבירים דיווח אחת לשנה לממונה על השכר במשרד האוצר בהתאם לחובתם בסעיף 33א לחוק יסודות התקציב (גוף מתוקצב וגוף נתמך) אינם צריכים לפרסם דוח פומבי בעצמם, אלא עליהם להעביר דיווח של הנתונים הנדרשים לממונה על השכר במשרד האוצר.

עוד באותו נושא…

נציבות
מצמצמים את הפערים המדריים בשכר העובדים/ות

הגיע הזמן לשוויון  אפליית נשים בשכר העבודה, הינה אחד הביטויים הנפוצים לאפלייתן של נשים בשוק העבודה. פערים...

אפליה בעבודה (1)
הנחיות הנציבות בנוגע לחובתם של מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים

הפליית נשים הפליית נשים בשכר העבודה הינה אחד הביטויים הנפוצים להפלייתן של נשים בשוק העבודה. פערים בשכר...

שוויון הזדמנויות בעבודה
שוויון הזדמנויות בעבודה

שוויון הזדמנויות תעסוקה חיוני ליצירת חברה הוגנת וצודקת. זה מבטיח שאנשים לא יופלו לרעה על סמך מינם, גזעם,...

נציבות-שוויון-הזדמנויות-בעבודה
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה מפרסמת את הדוח השנתי לשנת 2023

נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, עו"ד מרים כבהא, הגישה היום לשר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, את הדוח...

שכר שווה לעובדת ולעובד
עלוני מידע בנושא עבודה שיוויונית

עלוני מידע בנושא עבודה שיוויונית עוד באותו נושא… עלוני מידע בנושא עבודה שיוויונית חובת מעסיקים...

2
חובת מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים

כל מעסיק שמעסיק מעלה מ- 518 עובדים חלה עליו חובה להפיק מדי שנה 2 דוחות (דו"ח פנימי ופומבי), המפרטים...

4
שוויון בעבודה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית,...

3
מניעת אפליה בעבודה

אפליה אסורה בעולם העבודה הינה התייחסות שונה לאדם על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, גיל, הריון, טיפולי...

1 2 3

תוכן עניינים