fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

חוקים ותקנות

יחסי עבודה – חוקים ותקנות

שילוב אנשים עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תיקון
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית- התשס"ג-2003
חוק שיקום נכי נפש
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לאתר – תשס"ח 2008
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – אגרות מורשי נגישות-  התש"ע-2010
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – מורשים לנגישות השירות- תשס"ז – 2007
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק – התשס"ט 2009
תקנות שכר מינימום – שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת – התשס"ב-2002
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – עדיפות במקומות חניה במקום העבודה – התשס"ב-2001
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – השתתפות המדינה במימון התאמות – התשס"ו-2006

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי בענין בטיחות בעבודה ובענין שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ט – 1999
שעות מנוחה שבועית בעבודה במשמרות
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ח – 1998
תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), תשי"ב – 1952
תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, תשי"ב – 1952
תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, תשי"א – 1951
תקנות שעות עבודה בלולנות, תשי"א – 1951 
תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), תש"ך – 1960
תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט"ו – 1955

חוק שכר מינימום

חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום), התשס"ג – 2003 
תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987 
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (תיקון), התש״ע-2009
תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה-2005

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (מועצה ציבורית), התשנ"ט – 1999
תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ"ט – 1988
תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (תקופת כהונה וסדרי עבודה של הוועדה המייעצת), התשס"ט -12009

חוק פיצויי פיטורין

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001
חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988
תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חוק עבודת נוער

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על עבירות עבודת נוער), התש"ס – 2000
צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ט – 1979 
צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג – 1973
תקנות עבודות הנוער (הצגת תמצית החוק),תשי"ח – 1958
תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס –2000 
תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט – 1999 
תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו – 1995 
תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח – 1958 
תקנות עבודת הנוער (פנקס-עבודה), התשנ"ו – 1995 
תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט – 1999 
תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ"ט – 1999 
תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג – 1973 
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987 
חוק עבודת נוער, תשי"ג-1953 1

חוק לשינוי שיטת העדכון של הפנסיה

חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע"ב-2012

חוק למניעת הטרדה מינית

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998

חוק יישוב סכסוכי עבודה

חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז 1957 – 1
תקנות יישוב סכסוכי-עבודה (הודעות), תשל"א 

חוק חופשה שנתית 

חוק חופשה שנתית, תשי"א 1951 
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד – 1963
תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן-חופשה) תשכ"ד – 1964 
תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958
תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי"ז-1957
תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי"א -1951

חוק העסקת עובדים על ידי  קבלני כח אדם 

תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), התשס"ו – 2006
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996
חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח-2008 
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון), התשנ"ו – 1996 1
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (חיוב בתשלום בעד הכשרה מקצועית), התשנ"ח – 1997 
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), תשנ"ו-1996

חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008
תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 
תקנות עבודת נשים (הודעה בדבר היעדרות מעבודה לצורך נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ בין-ארצי), תשע"ד-2014 
תקנות עבודת נשים (הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה), תשע"ד-2014 
תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א – 1991 
תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט – 1999 
תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990
תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח – 1958 
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001 
תקנות עבודת נשים (עבודת-לילה בשירותי המדינה), תשט"ז – 1955
תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט – 1988 
תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו – 1986 
תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), התשס"א – 2000 
תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ"ט – 1999 

חוק הסכמים קיבוציים

דמי טיפול לארגון מעבידים 
חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 1957 
תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז  – 1957
תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז  – 1977 

חוק הזכות לישיבה בעבודה

חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז – 2007

חוק הודעה מוקדמת להתפטרות ופיטורים

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 

חוק הודעה לעובד – תנאי עבודה

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002 

חוק הגנת השכר

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט-12009
תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988 
תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973 
תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976 
תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ"ג-1963 

חוק הגנה על העובדים בשעת חירום

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006 1

חוק הגנה על העובדים

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז – 1997 

חוק דמי מחלה

חוק דמי מחלה, תשל"ו 1976 
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-11998
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993
תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976 
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד – 1993 
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ט-1999 
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000

 

עוד מאמרים בנושא…

דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

מניעת אפליה בעבודה

אפליה אסורה בעולם העבודה הינה התייחסות שונה לאדם על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, גיל, הריון, טיפולי פוריות, הורות, טיפולי הפריה חוץ גופית, גזע,

קרא עוד »
דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

עבודה בלילה

עבודת לילה היא עבודה ששתי שעות ממנה לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 6:00. בחקיקה ישנן הנחיות והגבלות בנוגע לעבודת לילה של עובדים מסויימים,

קרא עוד »
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
דילוג לתוכן