מאמרים חדשים

תחומי התמחות

צרו קשר

קטגוריות
ארכיון
יוני 2024
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Picture of ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך

מיופה כוח הוא האדם שהוענקו לו הסמכויות לקבל החלטות בשמו של מי שמינה אותו באמצעות ייפוי הכוח המתמשך.

 • מיופה הכוח רשאי לקבל כל החלטה ולבצע כל פעולה בעניינים שהוסמך להם בייפוי הכוח, למעט הסייגים המופיעים בהמשך ולמעט פעולות שיש לבצען באופן אישי, כגון הצבעה בבחירות, מתן גט וכד'.
 • חובה לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.
 • למיופה כוח בייפוי כוח מתמשך יכול להתמנות כל אדם, למעט מי שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  1. הוא מתחת גיל 18.
  2. הוא אדם שמונה לו אפוטרופוס
  3. ייפוי כוח מתמשך שהוא ערך עבור עצמו נכנס לתוקף (כלומר מישהו אחר מקבל את ההחלטות בשמו בעניינים מסוימים)
  4. הוא מטפל רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי בתשלום של האדם הממנה (למעט קרוב משפחה)
  5. הוא מספק לאדם הממנה מקום מגורים בתשלום (למעט קרוב משפחה)
  6. הוא כבר מונה כמיופה כוח ל-3 אנשים שאינם בני משפחתו
  7. הוא עורך הדין שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך
  8. מדובר בייפוי כוח מתמשך רפואי והוא בעל מקצוע שהחתים על ייפוי הכוח הזה (רופא/פסיכולוג/אח/עו"ס)
 • למיופה כוח לענייני רכוש לא יוכל להתמנות מי שקיים לגביו אחד התנאים האלה:
  1. מי שהוכרז פושט רגל על ידי בית המשפט (ולא ניתן לו הפטר)
  2. מי שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל

דיווח של מיופה הכוח על פעולותיו

דיווח לאדם מיודע

 • מייפה הכוח (הממנה) יציין בייפוי הכוח המתמשך שם של אדם אחד או יותר (אדם מיודע), שמיופה הכוח ידווח לו על החלטות או פעולות שביצע בנושאים שייפוי הכוח עוסק בהם.
 • הממנה רשאי לקבוע כי לאדם המיודע יועבר העתק מייפוי הכוח.
 • האדם המיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכוח (אלא אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה).
 • הדיווח ייעשה במועדים ובאופן שקבע הממנה, אלא אם הממנה קבע במפורש אחרת.
 • האדם המיודע רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המפורטים בייפוי הכוח.

דיווח לאפוטרופוס הכללי

 • מייפה הכוח (הממנה) רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.
 • ממנה שקבע זאת בייפוי הכוח המתמשך יודיע על כך לאפוטרופוס הכללי עם הפקדת ייפוי הכוח.
 • במקרה זה, מיום כניסת ייפוי הכוח לתוקף יחולו על מיופה הכוח חובות הדיווח שחלות על אפוטרופוסים (אלא אם ניתן לו מהאפוטרופוס הכללי פטור מדיווח).

פעולות שמיופה כוח אינו יכול לבצע

 • מיופה הכוח אינו יכול לבצע את הפעולות האלה בשם האדם:
  • פעולות שיש לבצען באופן אישי, כגון מתן גט.
  • המרת דת.
  • לקבל החלטות או לבצע פעולות שמייפה הכוח היה מוסמך לעשות כמיופה כוח או אפוטרופוס לאחר.
  • מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ.
  • השתתפות בבחירות.
  • פעולות או הבעות רצון לפי חוק החולה הנוטה למות, כגון: הסכמה לבדיקות, ניתוחים, החייאה, חיבור (בלבד) למכשיר הנשמה, טיפולים כימותרפיים, הקרנות או דיאליזה, וכו'. (לצורך פעולות אלה יש לערוך ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות).
  • עריכת צוואה בשם מייפה הכוח וקביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של האדם, כגון: קביעת שמות המוטבים בקופות גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, פוליסת ביטוח חיים וכו'.

פעולות שדורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח

 • ישנן פעולות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח, ואם הן לא הוזכרו במפורש לא יוכל מיופה הכוח לבצען אפילו אם הן כלולות בתחום שלגביו הוענקו לו באופן כללי סמכויות לפעול:
  • ביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים (למשל, מעבר בין גופים פנסיוניים ובין מכשירים פנסיוניים או החלפת מסלול השקעה של כספי החיסכון הפנסיוני). למרות זאת רשאי מיופה הכוח לבצע משיכות כספים מקופות גמל ומקרנות השתלמות ולהגיש בקשה לקבלת קצבת פנסיה בשמו של עורך ייפוי הכוח.
  • מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, או לשחרור מאשפוז כאמור.
   • אם בזמן שנדרש ההליך מתנגד האדם הממנה לביצועו, לא ניתן לבצע את ההליך אפילו אם הסכים לו מראש, אלא אם כן ייפוי הכוח המתמשך נחתם גם בפני פסיכיאטר, והאדם הממנה הסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת הסכמה למרות התנגדותו.
   • בעת חתימת ייפוי כוח כזה צריך הפסיכיאטר להסביר לאדם הממנה את משמעות ההסכמה ואת תוצאותיה, ולהתרשם כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.
   • במקרה כזה, תהיה תקפה הסכמתו של מיופה הכוח לאשפוז של עד 48 שעות, או עד שהאדם מסוגל לתת הסכמה מדעת, המוקדם מבין השניים.
  • תרומות בסכום מצטבר של עד 100,000 ₪ ולמי שהוזכר במפורש ועד הסכום שנקבע בייפוי הכוח.
  • מתנות שאינן נהוגות, בסכום מצטבר של 100,000 ₪ ולמי שנקבע בייפוי הכוח ובסכום שנקבע.
  • הלוואות בסכום מצטבר של עד 100,000 ₪ ולמי שהוזכר במפורש ועד הסכום שנקבע בייפוי הכוח.
  • פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ששוויין הכולל עולה על 100,000 ₪ ואינו עולה על 500,000 ₪.
 

פעולות שדורשות הסכמת בית משפט

 • הפעולות הבאות, כמו גם ההתחייבות לבצע אותן, דורשות אישור מראש של בית המשפט:
  • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
  • עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, שהוראות חוק הגנת הדייר לא חלות עליה.
  • המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.
  • השכרה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
  • הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון.
  • תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 ₪, כל עוד ניתנה לכך הסמכה בייפוי הכוח.
  • מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין ולא ניתנה לה הסכמה מפורשת בייפוי הכוח.
  • מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין, העולה על הסכום הקבוע בייפוי הכוח או שעולה על 100,000 ₪.
  • פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 ₪ אם ניתנה הסמכה בייפוי הכוח, או על 100,000 ₪ אם לא ניתנה הסמכה.
  • משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), למשל, משיכת כספים בתשלום אחד שלא מתוך מרכיב הפיצויים או שלא ע"י היוון קצבת פנסיה תקציבית, או שלא במועדים ובנסיבות שהחוק מתיר למשוך את הכספים מקופת גמל, וכן שעבודם או עיקולם של אותם כספים.
  • מתן ערבות או מתן הלוואה, אם לא ניתנה להן הסמכה בייפוי הכוח.
  • מתן הלוואה שניתנה לה הסמכה, בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 ₪.
 

דרך קבלת ההחלטות של מיופה הכוח

 • אם מייפה הכוח נתן הנחיות מקדימות – על מיופה הכוח לפעול בהתאם להנחיות אלה, אלא אם:
  • הפעולה היא בלתי אפשרית.
  • הפעולה כרוכה בהוצאה כספית שאינה עומדת לרשות מייפה הכוח.
  • הפעולה היא בלתי חוקית.
  • הפעולה עלולה לגרום פגיעה חמורה למייפה הכוח.
 • במקרים הבאים על מיופה הכוח נאסר לפעול לפי הנחיות מקדימות:
  • אם מייפה הכוח מסוגל באותה שעה להבין את העניין שלגביו ניתנה ההנחיה, ומביע רצון לסטות ממנה.
  • בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי, אם מייפה הכוח מתנגד בשעת מעשה לקיום ההנחיה, אלא אם כן ייפוי הכוח ציין במפורש כי יש לבצע את הפעולה גם אם מייפה הכוח יתנגד לה בהמשך.
 • אם האדם לא נתן הוראות מקדימות – על מיופה הכוח לנסות להבין את רצונו בזמן אמת, אם הדבר אפשרי.
  • אם לא ניתן להבין את רצונו של האדם בזמן אמת – על מיופה הכוח לפעול לפי רצון האדם כפי שהובע קודם לכן, או כפי שניתן ללמוד מייפוי הכוח, או מהתנהגות האדם בעבר, מהשקפת עולמו ואורח חייו בעבר.
 • אם האדם הורה בייפוי הכוח להעדיף את רצונו הקודם על פני רצונו בהווה, על מיופה הכוח לפעול בהתאם, למעט במקרים האלה:
  • בעניין אישי מהותי לא יפעל מיופה הכוח בניגוד לרצונו של האדם, אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך.
  • בעניין רפואי מהותי לא יפעל מיופה הכוח בניגוד לרצונו של האדם אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך.
 • אם לא ניתן כלל להבין מה יכול היה להיות רצונו של האדם בעבר, ומה רצונו בהווה – על מיופה הכוח לפעול לפי טובת האדם.
 • מיופה כוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בקשר להנחיה מקדימה שיש קושי בביצועה, או בבקשה לפעול לפי הנחיה מקדימה שמייפה הכוח מתנגד לביצועה, כדי שבית המשפט יקבע אם הוא משוחרר מהן.
 • מיופה כוח יכול לפנות לבית המשפט כדי שיאשר פעולה שעשה – כל עוד מייפה הכוח לא הותיר הנחיות מקדימות באותו עניין.
 • מיופה הכוח צריך לשמור תיעוד לגבי החלטות מהותיות שקיבל בשם מייפה הכוח.

מעורבות בני משפחה וחברים בקבלת ההחלטות על ידי מיופה הכוח

 • אם לא ניתנו הנחיות מקדימות בקשר לנושא מסוים, יכולים הגורמים הבאים לפנות לבית המשפט כדי שיורה למיופה הכוח כיצד להפעיל את סמכויותיו:
  • מייפה הכוח.
  • קרוביו – בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה.
  • ידידיו הקרובים.

הגבלת סמכויותיו של מיופה הכוח על ידי בית המשפט

 • בית משפט רשאי להגביל את סמכויותיו של מיופה הכוח, אם יש לדעתו צורך בכך.
 • בית המשפט רשאי גם למנות מיופה כוח מחליף, אם מייפה הכוח הותיר הוראה כזאת.
 • אם לא מונה מיופה כוח מחליף, רשאי בית המשפט גם למנות אפוטרופוס.
 • הגבלת סמכויות או מינוי אפוטרופוס יכולים לבקש כל אחד מהגורמים הבאים:
  • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.
  • מייפה הכוח.
  • קרוביו – בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה.
  • ידידיו הקרובים.

שכר מיופה הכוח

 • האדם הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר.
 • מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור האדם הממנה במסגרת מילוי תפקידו.

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

 • ייפוי כוח מתמשך יפקע אם התקיים אחד המצבים הבאים:
  1. תנאי מסוים שהאדם קבע בייפוי הכוח התממש.
  2. מת מייפה הכוח או מיופה הכוח.
  3. חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים (לפירוט התנאים ראו בערך מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך).
  4. מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל.
  5. מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד מיופה כוח.
  6. מיופה הכוח היה בן זוגו של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע (אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח).
  7. מיופה הכוח היה ידוע בציבור של מייפה הכוח וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע.
 • יש למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי:
  • אם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף – על האדם הממנה (האדם שערך את ייפוי הכוח) להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו.
  • אם ייפוי הכוח נכנס לתוקף – על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו.

סיום תפקידו של מיופה הכוח

 • אם התבטל או פקע ייפוי כוח, חייב מיופה הכוח למסור למייפה הכוח את נכסיו הנמצאים בידו, ואת המסמכים הנוגעים אליהם.
 • במקרה של פטירת מייפה הכוח יהיה מיופה הכוח לענייני רכוש מוסמך, אלא אם כן קבע האדם אחרת, לנקוט את הפעולות האלה למשך תקופה שלא תעלה על 90 ימים, מבלי להזדקק לאישור בית המשפט:
  • לשלם מכספי מייפה הכוח תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו בזמן תוקפו של ייפויי הכוח.
  • לשלם מכספי מייפה הכוח הוצאות סבירות לקבורה ואבלות.
  • לנהל נכס מושכר או עסק הדורש ניהול שוטף.

עוד מאמרים בנושא ייפוי כוח מתמשך...

ייפוי כוח מתמשך
מצוידות בייפוי כוח מתמשך: בנות של חולה מנעו מזוגתו לבקרו

אישה שלא הורשתה לבקר את בן זוגה בטיפול נמרץ הגישה תביעה נגד המרכז הרפואי לגליל – ונדחתה: "אדם במצב...

ייפוי כוח מתמשך
המדריך האולטימטיבי להבנת ייפוי כוח מתמשך

בעולם מלא בז'רגון משפטי ובניירת מורכבת, הבנת כל פרט ופרט של מסמכים משפטיים יכולה לעתים קרובות להרגיש...

שאלות ותשובות הנוגעות לייפוי כוח מתמשך
שאלות ותשובות הנוגעות לייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך אילו אפשרויות עומדות בפני גורם שמתעורר אצלו חשש כי בעת ההחתמה האדם כבר לא...

מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך
ביטול ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ניתן לביטול בתנאים מסוימים המפורטים מטה, הן על ידי מייפה הכוח והן על ידי בית המשפט. אוכלוסיית...

מסמך ייפוי כוח מתמשך
הודעת האפוטרופוס הכללי לעניין עריכה וחתימה של מסמך ייפוי כוח מתמשך

הודעה לעניין עריכה וחתימה של מסמך ייפוי כוח מתמשך באמצעות היוועדות חזותית ללא מפגש פיזי בין הממנה לבין...

Blue Modern World Health Day Banner (5)
פודקאסט - איך עושים צוואה, שיקולים כלכליים ואישיים

גלעד המאירי – כלכלן, משפטן ושמאי מקרקעין ועו”ד זיו בייטל – מומחה בדיני משפחה וירושות, מדברים על סוגיות...

3
מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך

מיופה כוח הוא האדם שהוענקו לו הסמכויות לקבל החלטות בשמו של מי שמינה אותו באמצעות ייפוי הכוח המתמשך. מיופה...

Blue Modern World Health Day Banner (1)
ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד

כוח מתמשך נועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, כאשר הוא לא יוכל לקבל עוד החלטות...

תוכן עניינים