ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה

בפנקס יופיעו הפרטים הבאים:

רישום שעות העבודה, שעות המנוחה השבועית והשעות הנוספות יתבצע בפנקס באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה שבהן הועסק העובד בפועל.

במקרה שהרישום לא בוצע באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום על ידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעסיק מינה לשם כך.