fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

קורונה (2)

עובדת בהריון אשר יצאה לחל"ת- האם תפגע זכאותה לדמי לידה? האם יפגע סכום דמי הלידה שלה?

ישנן עובדות בהריון אשר הוצאו לחל"ת וחוששות לדמי הלידה שלהן.

בהתאם לקביעת ביטוח לאומי, אחד מתנאי הזכאות לדמי לידה הינו תשלום דמי אכשרה (תשלום לביטוח לאומי).

עובדת אשר שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים, תהיה זכאית לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות, שהם 105 ימי זכאות.  

אם שולמו דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, תהיה זכאית העובדת לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות, שהם 56 ימי זכאות.

ביטוח לאומי מכיר גם בתשלום דמי אכשרה שלא דרך שכר.

לעניינו, גם תשלום ביטוח לאומי שהמעסיק חייב לשלם לעובד שיצא לחל"ת בשני החודשים הראשונים של חל"ת יחשבו כתשלום דמי אכשרה.

בנוסף, ניתן לכלול בחודשי תשלום דמי אכשרה גם קצבה של דמי אבטלה, דמי לידה (עבור לידה קודמת) וקצבת שמירת היריון (עבור לידה קודמת).

לאור האמור לעיל, כל עוד העובדת בחל"ת ומעסיקה משלם עבורה תשלום ביטוח לאומי בחודשים הראשונים או שהיא מקבלת דמי אבטלה הרי שלא נפגעת זכאותה לדמי לידה.

ביחס לסכום דמי הלידה, חישוב דמי לידה יעשה על פי השכר של העובדת ב- 3 החודשים המלאים שקדמו להפסקת עבודתה, לחלק ב-90 או על פי שכר העובדת ב-6 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-180.

העובדת תהיה זכאית לסכום הגבוה מבין השניים

שעה שביטוח לאומי בוחנים את השכר טרם הפסקת העבודה, וחישוב דמי הלידה נעשה על פי השכר המלא הרי שלא תהיה פגיעה בזכאות לדמי לידה ובסכום דמי הלידה.

ומה ביחס לעובדות בהריון אשר משרתן צומצמה?

גם עובדות בהריון שהכנסתן פחתה עקב המשבר לא יפגעו. כפי שצוין לעיל, ביטוח לאומי יחשב את דמי הלידה על פי השכר המלא של העובדת, קרי שכרה הרגיל טרם ההפחתה.

עוד מאמרים

דילוג לתוכן