מאמרים חדשים

מדריך להיטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג המעלים

קרא עוד »

תחומי התמחות

צרו קשר

קטגוריות
ארכיון
יולי 2024
א ב ג ד ה ו ש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Picture of ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

תקנות שעת חרום – עבודת נשים

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים), התש"ף – 2020.

היום (6/4/2020) פורסמו תקנות חדשות הקובעות כי מעסיקים אשר מבקשים להוציא עובד/ת לחופשה ללא תשלום, המוגנים מכוח חוק עבודת נשים, לא יהיו חייבים בבקשת היתר – בכפוף לתנאים הבאים:

הוצאת עובדת או עובד לחל"ת הינה ביוזמת המעסיק, לתקופה שלא תפחת מ-30 ימים ולא תעלה על 60 ימים ובלבד שמתקיימים כל אלה:

  • הוצאת העובדת או העובד לחופשה ללא תשלום אינה קשורה לעילה שבשלה חלה הגבלה על פגיעה בהכנסתם לפי סעיף זה.
  • המעסיק עשה מאמצים למצוא לעובדת או לעובד עבודה מתאימה אחרת באותו היקף משרה ובלי לפגוע בתנאי עבודתם, ולא מצא עבודה כאמור ערב הוצאתם לחופשה ללא תשלום.
  • העובדת או העובד נתנו את הסכמתם בכתב להוצאתם לחופשה ללא תשלום.
  • המעסיק החליט על הוצאת העובדת או העובד לחופשה ללא תשלום לאחר שהתקיים אחד מאלה:
  • פעילות עסקו של המעסיק הוגבלה או צומצמה עקב הוראות החוק והתקנות או שפעילות עסקו צומצמה בשל מתן שירות לעסק שפעילותו הוגבלה או צומצמה בעקבות הוראות אלו.
  • תפקיד העובד/ת הוא חלק מהפעילות שהוגבלה והמעסיק הוציא לחופשה ללא תשלום נוסף על העובדת או העובד כאמור עובדים נוספים מאותו טעם או עובדים נוספים שלא חלה לגביהם הגבלה לפגיעה בהכנסה, למעט אם עסקו של המעסיק בכללותו חדל לפעול בעת שהעובדת או העובד הוצאו לחופשה ללא תשלום או אם העובדת או העובד הם העובדים היחידים בעסקו של המעסיק.
  • על העובדת לא הוחל הסכם יציאה לחופשה כהגדרתו בתקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף קורונה החדש) התש"ף 2020.
  • לעניין הוצאה לחופשה ללא תשלום של עובדת בהיריון – תאריך הלידה המשוער של העובדת לא חל ב–30 הימים שבתכוף לאחר מועד הוצאתה לחופשה;

אין בהוראות אלו כדי לגרוע מכל זכות או חובה המוטלות על מעסיק או על עובד לפי דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בתקנות.

תקנות אלו יחולו לעניין עובדת או עובד שהוצאו לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק, החל מיום 15/3/2020 או לאחריו, במידה וניתן לגבי עובדת או עובד כאמור היתר ערב תחילתן של התקנות, יראו את ההיתר כאילו ניתן ביום הוצאת העובדת או העובד לחופשה ללא תשלום או במועד הקובע, לפי המאוחר מבינהם.

מעסיק שהגיש בקשה לקבלת היתר לפני יום תחילתן של תקנות ובקשתו אינה עומדת בתנאים לקבלת היתר, יודיע למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כי בקשתו אינה עומדת בתנאים כאמור וכי הוא מבקש שבקשתו תידון בהתאם להוראות סעיף 9א כנוסחו ערב יום התחילה.

עוד מאמרים

תוכן עניינים