fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

עורך דין מקרקעין

סוגי הודעה מוקדמת וצבירת זכויות

ישנם 3 סוגי תשלום הודעה מוקדמת לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א- 2001:

  1. ניתנת הודעה מוקדמת על פי דין, בתקופה הזאת העובד ממשיך להגיע לעבודה (לצורך הדוגמא חודש), ויחסי עובד מעסיק יסתיימו בתום תקופת ההודעה המוקדמת (בתום החודש). במקרה כזה העובד צובר זכויות סוציאליות כל תקופת העסקתו (הודעה המוקדמת)- המעסיק מבצע הפרשות לגמל, צבירה של חופשה, צבירה של ימי מחלה והתקופה נספרת לוותק לפיצויי פיטורים.
  1. תשלום הודעה מוקדמת על פי דין (לצורך הדוגמא חודש) כאשר המעסיק אינו מעוניין שהעובד יגיע בפועל לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת. יחסי עבודה מתנתקים בסיום תקופת ההודעה המוקדמת. כלומר, העובד מקבל שכר כאלו התייצב בעבודה ובגין תקופת ההודעה המוקדמת (החודש) צובר העובד זכויות סוציאליות.
  1. תשלום חלף הודעה מוקדמת– יחסי עובד מעסיק מסתיימים לאלתר. המעסיק משלם "פיצוי" שכר לעובד בגין תקופת ההודעה המוקדמת. שעה שיחסי העבודה נקטעים לאלתר, אין צבירת זכויות סוציאליות אלא אם נקבע אחרת על פי חוזה עבודה אישי/ צו הרחבה/ הסכם קיבוצי/ נוהג במקום העבודה.

על פי סעיף 6 לחוק הודעה מוקדמת "מעסיק רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו."

תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת בהתאם למתכונת העסקה של העובד– שעתי/יומי או חודשי ובהתאם לוותק העובד.

לנוחיותכם, להלן טבלה המרכזת זמני הודעה מוקדמת על לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א- 2001. 

וותק בעבודה

עובד חודשי

עובד יומי/ שעתי

עד שנה

עבור חודשים 
1-6

1 יום לכל חודש עבודה

1 יום לכל חודש עבודה

עבור חודשים 
7-12

6 ימים + 2.5 יום לחודש עבודה

מעל שנה פחות משנתיים

חודש

14 יום + יום נוסף לכל חודשיים עבודה בשנה זו

שנתיים

חודש

21 יום

מעל לשנתיים פחות מ- 3 שנים

חודש

21 יום + יום נוסף לכל חודשיים עבודה בשנה זו

שלוש שנים

חודש

חודש

 

יצוין כי ימי הודעה מוקדמת הם ימים קלנדרים.

ביחס לחלקיות ימים בהודעה מוקדמת– הפרשנות המקובלת היא כי הזכאות לימי הודעה מוקדמת היא בעבור " יום אחד בשל כל חודש עבודה"-  כלומר רק חודשים מלאים יזכו בימי הודעה מוקדמת

עוד מאמרים

דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה אזרחית

​סמכות לנקוט בהליכים לאכיפה אזרחית נתונה לממונים על שני תחומים, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קרא עוד »
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב