דוגמאות ושאלות נפוצות

אני עובד במשרה מלאה, מה הסכום שיופחת לי מהשכר?
 • הסכום שיופחת מדמי ההבראה הוא 418 ₪ במגזר הפרטי או 471.4 במגזר הציבורי.
 • לעובדים שזכאים ל-5 ימי הבראה בשנה (עובדים בשנתם הראשונה) ושכרם הממוצע ב-3 חודשי העבודה האחרונים שלפני אפריל 2024 אינו עולה על 6,000 ש"ח X‏ היקף משרתם – יופחת רק חצי מהסכום, כלומר: 209 ₪ במגזר הפרטי ו-235.7 ₪ במגזר הציבורי.
אני מועסק במשרה חלקית, מה הסכום שיופחת מהשכר שלי
 • הסכום שיופחת מהשכר הוא מכפלה של שווי יום הבראה X‏ היקף המשרה, לדוגמה:
  • לעובד ברבע משרה במגזר הפרטי יופחת רבע יום הבראה בסך 104.5 ₪ לפי החישוב: 1/4 משרה X‏ 418 ₪
  • במגזר הציבורי יופחת לעובד ברבע משרה סכום של כ-118 ₪, לפי החישוב: 1/4 משרה X‏ 471.4 ₪
 • לעובדים שזכאים ל-5 ימי הבראה ושהשכר הממוצע ב-3 חודשי העבודה האחרונים שלפני אפריל 2024 לא עלה על 6,000 ₪ X‏ היקף המשרה – יופחת סכום של חצי יום הבראה (209 ₪ במגזר הפרטי ו-235.7 ₪ במגזר הציבורי) X‏ היקף המשרה, לדוגמה:
  • לעובד במגזר הפרטי בשנתו הראשונה שמועסק ב-1/3 משרה ושכרו הממוצע עומד על 1,900 ₪ (כלומר לא עולה על 6,000 ₪ X‏ 1/3 משרה) – יופחת סכום של כ-70 ₪ לפי החישוב: 209 ₪ X‏ 1/3 משרה.
  • לעובד במגזר הציבורי בשנתו הראשונה שמועסק בחצי משרה, ושכרו הממוצע לא עלה על 3,000 ₪ (כלומר לא עולה על 6,000 ₪ X‏ 1/2 משרה) – יופחת סכום של כ-118 ₪ לפי החישוב: 235.7 ₪ X ‏ 1/2 משרה.
אני עובד לפי שעות, איך קובעים את היקף משרה שלי?
 • היקף המשרה יחושב באופן הבא: מספר שעות העבודה שלו בכל התקופה חלקי מספר החודשים שעבורם משולמים דמי הבראה. את התוצאה המתקבלת יש לחלק במספר שעות העבודה למשרה מלאה הנהוגות במקום העבודה, לדוגמה:
  • אם מספר שעות העבודה למשרה מלאה הוא 182 שעות והעובד מקבל דמי הבראה פעם בשנה עבור 12 החודשים האחרונים, ובמהלך תקופה זו הוא עבד 1092 שעות, היקף המשרה שלו הוא 50% (חצי משרה) לפי החישוב הבא: 1092 חלקי 12 חודשים, חלקי 182.
  • אם העובד מקבל דמי הבראה מדי חודש, היקף המשרה שלו יחושב לכל חודש בנפרד לפי מספר שעות העבודה שלו חלקי מספר שעות העבודה למשרה מלאה בכל חודש.
במהלך השנה האחרונה הייתי 3 חודשים בחל"ת, מה הסכום שיופחת לי מדמי ההבראה השנתיים שמשולמים בחודש יוני?
 • אם העובד הועסק רק בחלק מהתקופה שעבורה משולמים דמי ההבראה, הסכום שיופחת יהיה יחסי לתקופה שבה עבד בפועל באותה תקופה, לדוגמה:
  • לעובד שהועסק רק 9 חודשים מתוך 12 החודשים האחרונים שעבורם משולמים דמי הבראה (כלומר 75% מהשנה), יופחתו 75% משווי יום הבראה, כלומר 313.5 ₪ במגזר הפרטי או 353.55 ₪ במגזר הציבורי .
  • אם העובד הועסק במשרה חלקית בתקופה זו, יש להכפיל את הסכומים הנ"ל בחלקיות המשרה, למשל: לעובד בחצי משרה יופחתו 156.75 ₪ במגזר הפרטי וכ-177 ₪במגזר הציבורי.
  • אם העובד זכאי ל-5 ימי הבראה ושכרו הממוצע ב-3 חודשי העבודה האחרונים שלפני אפריל 2024 לא עלה על 6,000 ₪ X‏ היקף המשרה (לדוגמה: 6,000 ₪ או פחות למשרה מלאה, 3,000 ₪ או פחות לחצי משרה, 2,000 ₪ או פחות לשליש משרה וכו') – יופחת חצי מהסכומים הנ"ל.
אם במהלך השנה האחרונה גם הועסקתי במשרה חלקית וגם עבדתי רק בחלק מהשנה, מהו הסכום שיופחת מדמי ההבראה?
 • בעיקרון יש להפחית סכום השווה לשווי יום הבראה X‏ חלקיות המשרה X‏ החלק היחסי של תקופת העבודה בפועל מתוך התקופה שעבורה משולמים מי ההבראה, לדוגמה:
  • לעובד בחצי משרה שעבד בפועל רק ב-8 חודשים מתוך 12 החודשים שעבורם משולמים דמי הבראה (כלומר עבד 2/3 מהשנה) – יופחת 1/3 משווי יום הבראה (כ-139 ₪ במגזר הפרטי או כ-157 ₪ במגזר הציבורי) , לפי החישוב: 1/2 משרה X‏ 2/3 מהשנה X‏ שווי יום הבראה.
  • אם העובד זכאי ל- 5 ימי הבראה ושכרו הממוצע ב-3 חודשי העבודה האחרונים שלפני אפריל 2024 לא עלה על 6,000 ₪ X‏ היקף המשרה (לדוגמה: 6,000 ₪ או פחות למשרה מלאה, 3,000 ₪ או פחות לחצי משרה, 2,000 ₪ או פחות לשליש משרה וכו') – יופחת חצי מהסכומים הנ"ל (כ-70 ₪ במגזר הפרטי או כ-78.5 ₪ במגזר הציבורי).
דמי ההבראה משולמים לי מדי חודש בתלוש השכר ולא פעם בשנה, מה הסכום שיופחת לי מהתלוש?
 • במקרה כזה על המעסיק להפחית בכל חודש 1/12 משווי של יום הבראה, כלומר כ-35 ₪ במגזר הפרטי וכ-39 ₪ במגזר הציבורי.
 • לעובדים במשרה חלקית – יש להכפיל את הסכומים הנ"ל בחלקיות המשרה, לדוגמה: לעובד בחצי משרה יופחת מדי חודש סכום של כ-17.5 ₪במגזר הפרטי או כ-19.5 ₪ במגזר הציבורי.
 • יש להפחית את הסכומים הללו רטרואקטיבית לתחילת 2024, כלומר בשכר הראשון שבו המעסיק מפחית את הסכומים הנ"ל, עליו להפחית באותו תלוש גם את סכומי ההפחתה עבור החודשים הקודמים מתחילת השנה.
אני מעסיק שמוציא את העובדים לנופש על חשבוני במקום לשלם להם דמי הבראה, האם עלי להפחית להם סכום כלשהו מהשכר?
 • כן.
 • יש לחלק את שווי הנופש (המדווח למס הכנסה) במספר ימי ההבראה שמגיעים לכל עובד באותה שנה, לדוגמה:
  • לעובד בשנתו השנייה שזכאי ל-6 ימי הבראה וקיבל מהמעסיק נופש בשווי 3,000 ₪, יופחתו 500 ₪ לפי החישוב 3,000 חלקי 6.
  • אם העובד מועסק במשרה חלקית, יש לכפול את הסכום הנ"ל בחלקיות המשרה, כלומר לעובד בחצי משרה יופחתו 250 ₪, לעובד ברבע משרה יופחתו 125 ₪ וכו'.

חשוב לדעת