fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

Laptop with white keypad and mouse on desk on background of computer monitor and other office supplies

שווי קופות גמל, קרן השתלמות ואובדן כושר עבודה

הפרשה לקופות גמל

 (סעיף 3(ה3)(1) לפקודת מס הכנסה)

שווי קופת גמל לקצבה / תגמולים

משכורת קובעת – המשכורת הקובעת לעניין חישוב שווי קופת הגמל מוגדרת בסעיף ההגדרות לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

סעיף 1 לתקנות קובע כי משכורת קובעת לעניין שווי קופת גמל הינה:

"לעניין קופת גמל לתגמולים או לקצבה – הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד".

כלומר, משכורת לעניין שווי קופת גמל הינה משכורת למעט שווי שימוש רכב, אך לא יותר מסכום התקרה – 26,378 ש"ח.

שיעור ההפרשה – השיעור המקסימלי להפרשה, שאינו מחייב זקיפת שווי, הוא 7.5%.

אופן החישוב: 

(1) הפרשת המעסיק לקצבה \ תגמולים בפועל.

(2) הנמוך מבין (משכורת הקובעת או 26,378 ₪) x 7.5% = הפרשה על פי חוק.

(3) שווי קצבה \ תגמולים = ההפרש בין הפרשת המעסיק (1) להפרשה המותרת על פי חוק (2).

שווי אובדן כושר עבודה (א.כ.ע.)

אובדן כושר עבודה הינו ביטוח המכסה מקרים של פגיעה בכושר העבודה. הפרשת המעסיק לביטוח זה פטורה ממס, כאשר הפטור מורכב משלוש תקרות שונות. התקרה הנמוכה ביותר היא הפטור על אובדן כושר עבודה, וכל ההפרש בין ההפרשה לבין התקרה הנמוכה הינו שווי אובדן כושר עבודה.

תקרה 1: (משכורת קובעת או תקרה) x 7.5% = הפטור המקסימלי לקצבה וא.כ.ע.

יתרה מירבית לא.כ.ע. = ההפרשה בפועל לקצבה – הפרשה מירבית לקצבה.

יתרה מירבית לא.כ.ע = תקרה 1.

תקרה 2: ההפרשה בפועל לאובדן כושר עבודה = תקרה 2.

 תקרה 3: תקרה מרבית לא.כ.ע. = 3.5% x (26,378 או הכנסה קובעת) הנמוך.

תקרה מירבית לא.כ.ע. = תקרה 3. 

שווי א.כ.ע. = ההפרשה בפועל פחות הנמוך מבין התקרות (תקרה 1, תקרה 2, תקרה 3).

שימו לב: אם נזקף לעובד שווי קופות גמל, כל ההפרשה לאובדן כושר עבודה תהיה חייבת בזקיפת שווי.

שווי הפרשה לקרן השתלמות (סעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה)

משכורת קובעת – המשכורת הקובעת לעניין חישוב שווי קרן השתלמות מוגדרת בסעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה. הסעיף קובע כי משכורת הקובעת לעניין שווי קרן השתלמות הינה:

"הכנסת עבודה – למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסוים".

כלומר, משכורת לעניין שווי קופת גמל הינה משכורת – למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסוים, אך לא יותר מסכום התקרה 15,712 ש"ח.

אחוז הפטור:

 1. 7.5% לעובדים רגילים;
 2. 8.4% לעובדי הוראה.

אופן החישוב:

 1. הפרשת המעסיק לקרן השתלמות בפועל.
 2. תקרת החוק = 8.4% / 7.5 % x הנמוך מבין משכורת קובעת או 15,712 ₪.
 3. שווי קרן השתלמות = ההפרש בין הפרשת המעסיק בפועל לבין תקרת החוק.

משיכת כספים שנצברו בקרן השתלמות

סעיף 9(16א)(א) לפקודה קובע את הכללים למשיכת כספים מקרן ההשתלמות. אם מתקיימים כללי המשיכה שיפורטו, המשיכה לא תחויב במס; אם לא מתקיימים הכללים, יש לחייב את המשיכה במס.

כספים שנמשכו מקרן השתלמות יהיו פטורים ממס בהתקיים אחד התנאים הבאים:

 1. משיכה לאחר שחלפו 6 שנים ממועד פתיחת החשבון בקרן ההשתלמות;
 2. כאשר העובד הגיע לגיל פרישה – במידה שחלפו 3 שנים ממועד פתיחת החשבון בקרן ההשתלמות;
 3. משיכת הכספים לצורכי השתלמות שמטרתה שמירה על הקיים ולא רכישת יתרון מתמיד – במידה שחלפו 3 שנים ממועד פתיחת החשבון בקרן ההשתלמות.
 4. במקרה של פטירה – משיכה בידי היורשים, תהא פטורה ממס, בכל עת.

שווי להפרשה לפיצויים

משכורת קובעת – הכנסת עבודה למעט החזר הוצאות ולמעט שווי רכב.

אופן החישוב:

 1. הפרשת המעסיק לפיצויים בפועל.
 2. תקרת החוק = 8.33% * הנמוך מבין משכורת קובעת או 34,900 ₪.
 3. שווי לפיצויים = ההפרש בין הפרשת המעסיק לבין תקרת החוק.

הערה חשובה: במקרה שמבקשים שווי שנתי – ניתן להתייחס לתקרה כתקרה שנתית.

עוד מאמרים בנושא…

אכיפה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה פלילית

​ההליך הפלילי נועד להביא לענישה של עברייני חוק ולהרתעה מפני ביצוע עבירות.

קרא עוד »
אכיפה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה מינהלית

הודעה למעסיקים – מצב חירום בשל נגיף הקורונה במסגרת תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (הארכת מודע ודחיית מועדים), התש"ף – 2020 מיום 25.3.2020 נקבעה

קרא עוד »
דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה אזרחית

​סמכות לנקוט בהליכים לאכיפה אזרחית נתונה לממונים על שני תחומים, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קרא עוד »
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
דילוג לתוכן