• ימי מחלה הם הימים שהעובד יכול לצבור שבהם הוא זכאי להיעדר מהעבודה בשל מחלה.
 • דמי מחלה הם השכר שמשולם לעובד, בהתאם לכללים, בגין ימי מחלה שנעדר בהם מעבודתו.
צבירת ימי מחלה
 • עבור עובדים שעתיים/יומיים תחושב צבירת ימי המחלה באופן הבא:
  • במקום בו שבוע העבודה הוא בן 6 ימים: 25/מספר ימי העבודה בפועל באותו חודש X ‏1.5
  • במקום בו שבוע העבודה הוא בן 5 ימים: 21.66/מספר ימי העבודה בפועל באותו חודש X ‏ 1.5

דמי הבראה

מספר ימי ההבראה בהתאם לוותק
 • מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שהעובד צבר במקום העבודה.
 • הטבלה הבאה מפרטת את מספר ימי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי (במגזר הציבורי מספרם גבוה יותר).

שנות ותק של העובדמספר ימי הבראה
שנה ראשונה5 ימים
שנה שנייה ושנה שלישית6 ימים
שנים רביעית עד עשירית7 ימים
שנים אחת עשרה עד חמש עשרה8 ימים
שנים שש עשרה עד תשע עשרה9 ימים
שנה עשרים ואילך10 ימים
חישוב דמי הבראה לעובדים שעתיים
 • עובדים שעתיים שעובדים מספר שעות קבוע בכל שבוע
  • לעובדים שעתיים (ששכרם משולם על בסיס מספר השעות שעבדו בפועל) שעובדים מספר שעות שבועיות קבוע, היקף המשרה יחושב באמצעות חלוקת מספר שעות העבודה השבועיות שלהם כולל שעות היעדרות בתשלום (ראו הרחבה בנושא בהמשך) ב-42.
   • החל מאפריל 2018 שבוע העבודה מלא עומד על 42 שעות שבועיות למשרה מלאה.
   • עד לאפריל 2018 שבוע העבודה עמד על 43 שעות שבועיות (כדי לחשב את היקף המשרה של עובד לפני אפריל 2018, יש לחלק את מספר שעות העבודה השבועיות של העובד ב-43).
 • גובה דמי ההבראה שלהם זכאי עובד שעתי יחושב באופן הבא:
מספר שעות העבודה השבועיות של העובד X מספר ימי הבראה שהוא זכאי לו לפי הוותק X שווי יום הבראה, וכל זאת חלקי 42.
 
דוגמה
 • עובדת עם ותק של 10 שנים במקום העבודה עובדת 18 שעות בשבוע.
 • מכיוון שעבדה 10 שנים, היא זכאית ל-7 ימי הבראה (על-פי הטבלה למעלה).
 • תשלום ליום הבראה הוא 378 ₪.
 • חישוב דמי ההבראה: 1,134 ₪ = 42 / ‏ 18 ‏X‏ 378 ‏X‏ 7 ימים.
 • עובדים שעתיים שעובדים מספר שעות קבוע בכל חודש
  • לעובדים שעתיים (ששכרם משולם על בסיס מספר השעות שעבדו בפועל) שעובדים מספר שעות חודשיות קבוע, חישוב היקף המשרה יכול להיעשות גם על-פי מספר השעות החודשיות שלהם חלקי 182.
   • החל מאפריל 2018 חודש העבודה לצורך קביעת חלקיות המשרה עומד על 182.
   • כדי לחשב את היקף המשרה של העובדים, יש לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות שלהם ב-182.
   • לפני אפריל 2018 חודש העבודה לצורך קביעת חלקיות המשרה עמד על 186 שעות חודשיות, ולכן כדי לחשב את היקף המשרה של העובדים, היה צריך לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות שלהם ב-186.
 • עובדים שעתיים שעובדים בהיקף שעות משתנה
  • חישוב דמי ההבראה יעשה בהתאם למספר השעות החודשיות הממוצע של העובדים ב-12 החודשים האחרונים חלקי 182 שעות או כפי שקבוע במקום העבודה.
   • כדי לקבוע את מספר השעות הממוצע יש לחשב את מספר השעות שהם עבדו במהלך 12 החודשים האחרונים ולחלק ב-12.
   • את התוצאה שהתקבלה מכפילים בסכום דמי ההבראה ליום ובמספר ימי ההבראה בהתאם לוותק של העובדים, ומחלקים ב-182.
דוגמה
 • עובדת שעתית בהיקף שעות משתנה, שעבדה במהלך שנתה השלישית במקום העבודה –
  • 60 שעות בכל חודש במשך 4 חודשים
  • 90 שעות בכל חודש במשך 3 חודשים
  • 120 שעות בכל חודש במשך 5 חודשים
 • ממוצע השעות החודשיות שעבדה באותה שנה: 92.5 = 12 / (120 X‏ 5 + 90 X‏ 3 + 60 X‏ 4)
 • מכיוון שזו שנתה השלישית במקום העבודה, היא זכאית באותה שנה ל-6 ימי הבראה (לפי הטבלה למעלה).
 • תשלום ליום הבראה הוא 378 ₪.
 • דמי ההבראה שהעובדת זכאית להם בשנה זו:

1,152.69 ₪ = 182 / ‏ 92.5 ‏ X ‏ 378 ‏ X ‏ 6 ימים.

 • בקביעת מספר שעות העבודה של העובדים לצורך קביעת היקף משרתם יש לקחת בחשבון חופשות שבהן הם זכאים לשכר, כגון: ימי חג בתשלום, ימי מחלה שזכאים עבורם לדמי מחלה או ימי חופשה שזכאים עבורם לדמי חופשה.
דוגמה
 • עובד עבד במשך חודש 174 שעות בפועל.
 • העובד נעדר 8 שעות במהלך החודש עקב מחלה שבהן היה זכאי לדמי מחלה.
 • לצורך קביעת היקף משרתו ייחשב העובד כאילו עבד 182 שעות בחודש.

הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות

 • כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד שעתי/יומי, העובד זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים. תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת בהתאם לוותק שנצבר במקום העבודה:
  • עובד בעל ותק של עד שנה יהיה זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.
  • במהלך שנת עבודתו השנייה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של 14 יום, וכן יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השנייה.
  • בשנת עבודתו השלישית יהיה זכאי ל-21 יום, וכן יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השלישית.
  • עובד בעל ותק של 3 שנים ומעלה זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.
פיצויי פיטורים
 • עובד שעתי/יומי שפוטר על-ידי המעסיק לאחר שעבד שנה אחת ברציפות זכאי לפיצויי פיטורים. כמו כן, עשויים להיות מצבים נוספים של סיום יחסי עובד-מעסיק ללא פיטורים, שמזכים בפיצויי פיטורים .
 • שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (הערה: בחוק פיצויי פיטורים נקבע שעובד בשכר זכאי לשבועיים שכר עבור כל שנת עבודה. בשנת 1983 חוקקה תקנה ששינתה את המצב ומאז עובדים שעתיים זכאים לשכר של חודש עבור כל שנת עבודה). השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד.
 • רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין חישוב פיצויי פיטורים הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • תוספת שכר שאינה קבועה, או תוספת המותנית בתנאי אינה נחשבת רכיב לפיצויי פיטורים, אלא אם סוכם אחרת בהסכם העבודה.
 • תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה אינם חלק מרכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים.
 • במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
 • בהתאם לפסיקה, אם מספר שעות עבודתו של עובד שעתי/יומי משתנה מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי ממוצע חלקיות המשרה שלו לאורך כל תקופת העסקתו:
  • שכרו הקובע של עובד שעתי יחושב על-פי מספר סך השעות הרגילות (לא כולל שעות נוספות) שהעובד עבד במשך כל תקופת העסקתו, חלקי מספר החודשים שבהם הועסק, כפול השכר השעתי האחרון שלו.
  • שכרו הקובע של עובד יומי יחושב על-פי מספר הימים הכולל שעבד במשך כל תקופת העסקתו חלקי מספר החודשים שבהם הועסק, כפול השכר היומי האחרון שלו.
 • עובד שמעסיקו הפריש מדי חודש את כספי הפיצויים (או את חלקם) לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים, עשוי להיות זכאי לכספים אלה גם במקרה של התפטרות.
 • במקרה של פיטורים, העובד יהיה זכאי לקבל את הכספים שהצטברו בקופה.
  • אם הכספים שהצטברו בקופה כוללים את מלוא פיצויי הפיטורים, העובד לא יהיה זכאי לקבל מהמעסיק תשלום פיצויים נוסף.
  • אם המעסיק הפריש מדי חודש רק חלק מפיצויי הפיטורים, העובד יהיה זכאי לקבל את ההפרש בעת הפיטורים.

דמי אבטלה

 • עובד שפוטר או התפטר עשוי להיות זכאי לתשלום דמי אבטלה אם השלים תקופת אכשרה של 12 חודשים לפחות שבהם עבד ושולמו עבורו דמי ביטוח לאומי, מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה (ה-1 בחודש שבו נרשם לראשונה בשירות התעסוקה).
 • לעניין זה, עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא, ואפילו יום עבודה אחד בחודש ייחשב כחודש עבודה לצורך חישוב תקופת האכשרה.

ביטוח פנסיוני

חשוב לדעת

 • עובד שעתי המועסק בשעות קבועות ובימים קבועים והמעסיק ביטל לו יום עבודה בשל שיקולים שונים, זכאי לתשלום עבור אותו יום עבודה אם הוא עצמו היה מוכן להתיצב ליום העבודה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם העבודה בין הצדדים.