fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

business-QWZBH8C

נחתמה הוראת שעה המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, חתם היום (4.10.2020), על הוראת שעה, המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות. בהתאם לתיקון להיתר, ניתן יהיה להעסיק עובדים במשק בשעות נוספות, מעבר למותר כיום, עד לתאריך 31.10.20, כפי שיפורט להלן.

ההיתר נדרש על מנת לענות על צורכי המשק ולסייע להתמודד עם האתגרים הנגרמים כתוצאה מהמחסור בתשומות העבודה, הנובע משינויים במצבת כוח האדם במשק, נוכח הגידול המשמעותי במספר העובדים הנדרשים לבידוד ולנוכח היעדרות עובדים, בשל סגירת מערכות החינוך והסגר בו מצויה מדינת ישראל.
תנאי ההיתר:

  1. אורך שבוע העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 67 שעות. היינו, ניתן יהיה להעסיק, ככל שיש צורך ובהתאם לתנאי ההיתר 25 שעות נוספות בשבוע.
  2. תתאפשר העסקת עובדים עד 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות ולא יותר מ-8 פעמים בחודש. עובד שהועסק 14 שעות ביום, יהיה זכאי להפסקה נוספת של 1/4 שעה לפחות.
  3. מכסת השעות הנוספות החודשיות לא תעלה על 90 שעות.
  4. מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים נדרש לעמוד באחד מהתנאים הבאים, בנוסף לאמור לעיל, כדי שיהא רשאי לעשות שימוש בהיתר:
    א. אם ביום שבו החל לעשות שימוש בהיתר, לפחות 20% ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה וזאת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן להחליפם בעובדים קיימים לצורך ביצוע העבודה בתפוקה זהה. החוסר ייבחן ביחס למצבת כוח האדם הממוצעת, כפי שדווחה על ידי המעסיק לביטוח לאומי, בין החודשים מאי עד אוגוסט 2020.
    ב. ככל שמועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות או בקפסולות – אם בכל יום עבודה או בכל משמרת בהם נעשה שימוש בהיתר,  נעדרו ממקום העבודה 20% לפחות מהעובדים באותה משמרת או קפסולה, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה. תנאי זה ייבחן בכל משמרת/ יום עבודה.

    יודגש כי מעסיק שההיתר האמור אינו חל לגביו, ימשיכו לחול עליו ההיתרים המשקיים/ענפיים הקיימים או היתרים פרטניים.

הוראת השעה הנה בתוקף מיום 4.10.2020 עד 31.10.2020 ולא תחול על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית וכן על מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההובלה או ההיסעים או צו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

עוד מאמרים בנושא…

דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה אזרחית

​סמכות לנקוט בהליכים לאכיפה אזרחית נתונה לממונים על שני תחומים, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קרא עוד »
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב