fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

Young mother's lifestyle concept. Smiling mom talking on phone, holding baby in arms and using laptop at home.

חופשת לידה- לא רק ליולדת

חוק עבודת נשים מסדיר את נושא העסקת נשים בכל הקשור לסוגיות הנובעות מהריון, פוריות, לידה ועוד.

סעיף 6(ב) לחוק קובע כי עובדת עם ותק של שנה לפחות אצל אותו מעסיק/ באותו מקום עבודה זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות. בוותק של פחות משנה תהא העובדת זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות בלבד.

עם סיום חופשת הלידה הנ"ל, רשאית העובדת להאריך את חופשת הלידה. זכאות להארכה נגזרת מתקופת הוותק, מאחר והיא יכולה להימשך עד לרבע מתקופת הוותק של העובדת במקום העבודה, אך לא יותר משנה מיום הלידה. תקופת ההארכה הינה ללא תשלום (חל"ת).

יחד עם זאת, ידוע כי הורות כבר מזמן איננה מתקיימת בגבולות ה"זכר-נקבה-צאצא ביולוגי אחד", ולפתחו של המחוקק הגיעו סוגיות נוספות אשר מצריכות מענה.

במאמר זה נסקור את נושא חופשת הלידה בכל הקשור להורות מסוג שכיח פחות:

לידה של יותר מילד/ה אחד:

לידה של תאומים, או במקרים נדירים יותר, שלישיות ויותר זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות עבור כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, כל ילד מעבר לאחד.

הורה מאמץ:

עסקינן בילד עד גל 10  אשר מתקבל לביתו של העובד/ת למטרת אימוץ לפי הוראות חוק אימוץ ילדים. היות ובמקרה זה אין מדובר בלידה של העובדת/ בת זוג של העובד קבע המחוקק כי "יום הלידה" ממנו מתחילה חופשת הלידה ייחשב כיום קבלת הילד לביתו של ההורה המאמץ.

אורכה של חופשת הלידה במקרה זה זהה לקבוע בסעיף 6(ב) לחוק עבודת נשים לרבות הרשות להארכת חופשת הלידה שגם במקרה זה היא תלוית וותק באותם תנאים.

אימוץ בן ארצי

מדובר באימוץ ילד ממדינה אחרת, עניין המצריך נסיעות לחו"ל והיעדרויות בגינן. במקרה זה על ההורה המאמץ למסור הודעה בטופס ייעודי+ אישור מטעם עמותת אימוץ מוכרת בתחום אימוץ בין-ארצי למעסיקו כ-7 ימים לפחות טרם נסיעתו. ימי ההיעדרות בגין הליך האימוץ לא יעלו על 45 יום פרק אימוץ בגינם לא זכאי העובד לתשלום (חל"ת). זכאות להיעדרות זו ניתנת לשני בני הזוג

יודגש, שהזכאות ניתנת רק לאחד מההורים על פי בחירתם, חופשת הלידה ניתנת לחלוקה בין שני ההורים  המאמצים והיא תלוית וותק של כל אחד מהם במקום עבודתו

הורה מיועד

הורה לילד/ה אשר בא לעולם באמצעות הליך פונדקאות, בנוסף להוראה קיימת במשוואה זו גם "אם נושאת" (הפונדקאית) אשר לה זכאויות בנושא חופשת הלידה והארכותיה אשר זהות לכל יולדת אחרת.

עבור הורה מיועד, יום הלידה ייקבע ביום בו הילד נולד. חופשת הלידה מתחילה ביום בו הילד נמסר אליו למשמורת.

אורכה של חופשת הלידה, גם במקרה זה, זהה לקבוע בסעיף 6(ב) לחוק עבודת נשים לרבות הרשות להארכת חופשת הלידה שגם במקרה זה היא תלוית וותק באותם תנאים.

הורה מיועד ליותר מילד אחד באותה לידה זכאי להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות עבור כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, כל ילד מעבר לאחד.

יודגש, שהזכאות ניתנת רק לאחד מההורים על פי בחירתם, חופשת הלידה ניתנת לחלוקה בין שני ההורים והיא תלויית וותק של כל אחד מהם במקום עבודתו

הורה במשפחת אומנה

הורה/הורים המהווים מסגרת משפחתית זמנית עבור ילד עד גיל 10 שהוצא מבית הוריו הביולוגיים.

"יום הלידה" במקרה זה ייחשב ליום הגעת הילד לבית משפחת האומנה. חופשת ההורות, בשונה מהנ"ל, תלויה גם בוותר וגם בגילו של הילד כמפורט להלן:

ילד עד גיל 3- זכאות  מלאה של 26 שבועות /  חלקית של 15 שבועות (תלוי וותק)

ילד בן 3 ועד 10- חופשה בת 4 שבועות בלבד.

יובהר, כי מתן חופשת הורות להורה במשפחה אומנת מותנית בכך שלא היה זכאי (העובד או בן זוגו) לחופשת לידה מפאת לידה/אימוץ/אומנה ב-12 חודשים שקדמו לחופשת האומנה.

הורה שקיבל לאומנה יותר מילד אחד  זכאי להאריך את חופשת האומנה בהתאם לנסיבות שלהלן:

עובד שקיבל לאומנה באותו יום שני ילדים עד גיל 3- יוכל להאריך את החופשה ב-2/3 שבועות נוספים (תלוי ותק וזכאות לדמי אומנה).

עובד שקיבל לאומנה באותו יום שני ילדים בני למעל מ-3, זכאי להאריך את החופשה בשבועיים נוספים.

עובד שקיבל לאומנה באותו יום ילד מתחת לגיל 3 וילד מעל גיל 3 יוכל להאריך את החופשה ב-2/3 שבועות נוספים (תלוי ותק וזכאות לדמי אומנה).

יודגש גם כאן, כי שהזכאות ניתנת רק לאחד מההורים על פי בחירתם, חופשת האומנה ניתנת לחלוקה בין שני ההורים במשפחת האומנה והיא תלוית וותק של כל אחד מהם במקום עבודתו.

עוד מאמרים בנושא…

דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

הפסקות בעבודה

הוראות והנחיות לגבי הפסקה בין שני ימי עבודה רצופים, הפסקה למנוחה ולארוחה, הפסקה לצורך תפילה, הפסקה לצורך שימוש בשירותים.

קרא עוד »
דילוג לתוכן