fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

קורונה (13)

שאלות ותשובות נפוצות במשבר הקורונה

שאלות ותשובות נפוצות במשבר הקורונה

עובדת בהריון שהוציאו אותה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ועכשיו מקבלת דמי אבטלה, האם זה ייפגע בדמי הלידה שלה?

תשובה: לא. אם העובדת הפסיקה לעבוד בזמן ההיריון, קבלת דמי אבטלה לא פוגעת בסכום דמי הלידה שתקבל. 
המוסד לביטוח לאומי מחשבים את דמי הלידה לפי החודשים שקדמו למועד שבו הפסיקה לעבוד.

המעסיק סגר את מקום העבודה בעקבות משבר הקורונה, והוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) בלי לתת מכתב. מה העובד צריך לעשות כדי לקבל דמי האבטלה?

תשובה: על המעסיק לתת אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר ולציין תאריך היציאה לחל"ת. במידה וזה לא נעשה, אפשר לפנות ללשכת התעסוקה ולחתום על הצהרה על חל"ת בעקבות המשבר.

העובד מוציא מחלה כדי לא להוציא אותו לחל"ת- מה לעשות?

תשובה: במידה והעובד הציג בפני המעסיק אישור מחלה טרם הוצאתו לחל"ת, ימי המחלה גוברים ואין להוציאו לחל"ת. 

במידה והעובד כבר בחל"ת אין רלוונטיות לאישורי המחלה וסטטוס החל"ת גובר.

כיצד מחושבת משכורת לעובד חודשי שהוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) באמצע החודש?

תשובה: יש לחשב באופן יחסי לכמות ימי העבודה בפועל של העובד טרם יציאתו לחל"ת. יש לשים לב גם על צבירות יחסיות בהתאם לכמות ימי העבודה/ תשלום מחלה בהתאם לעובדים אשר ניצלו מחלה/חופשה בהתאם לצבירת העובד ועוד, על מנת למנוע תשלומי יתר.

האם יש דחייה בחובת תשלום זכויות סוציאליות( גמל, מחלה, חופשה וכיוצ"ב) של העובדים בעקבות משבר הקורונה /יציאתם לחופשה ללא תשלום (לחל"ת)?

תשובה: בחל"ת אין צבירה של זכויות סוציאליות, למעט צבירה של 14 ימי ותק לחישוב פ"פ.

לאחר הוצאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) –מחליטים לפטר עובדים האם הזמן בו העובד החופשה ללא תשלום (חל"ת) נחשב כחודש התראה מראש? אם לא, וצריך לתת להם חודש מלא, אז האם זה חוקי לפטר כבר מראש (כי החברה לא תוכל לעמוד בתשלום השכר)

תשובה : חל"ת אינו מהווה הודעה מוקדמת

פיטורי עובד צריכים להיות מטעמים עניינים. יש לבצע שימוע, פרוטוקול שימוע ומתן מכתב בדבר החלטה בשימוע

כל עוד לא ניתן לזמן לשימוע פנים מול פנים נדרשת הסכמת העובד לבצע את השימוע בטלפון. 

אם יוחלט על סיום העסקה יש לתת הודעה מוקדמת בהתאם לחוק. אם העובד אינו יכול להגיע לעבודה יש לתת פיצוי- להלן חלף הודעה מוקדמת

הזכות היחידה בחל"ת היא צבירה של ותק של 14 ימים לחישוב פ"פ. 

הפחתה בשעות העבודה –פגיעה בשכר- האם מותר?

תשובה:  לפי החוק אסור למעסיק לשנות את תנאי העבודה ו/או השכר רק מצדו –הסכמה חד צדדית, שינוי תנאי העסקה צריך להיעשות בהסכמת הצדדים. אולם, חשוב להדגיש כי מדינת ישראל לא התמודדה מעולם עם מצב חירום על רקע מגיפה. לכן,  אי אפשר לדעת מה תהיה עמדת בית הדין לעבודה, אם מקרה דומה יובא לפתחו.

מורה/מרצה בשל משבר הקורונה שעבודתו הפסיקה זכאי לדמי אבטלה?

תשובה: מדריכים, מרצים ומורים, שעובדים כעצמאיים, ומקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה.

עובד בן 68 יצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) האם יכול לקבל דמי אבטלה?

תשובה: דמי אבטלה משולמים למבוטחים עד גיל פרישה ,גיל 67.

במקרה הזה העובד יכול לבדוק זכאות לקצבת אזרח ותיק, ואם הכנסותיו נמוכות , להגיש בקשה גם לתוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק.

מי שעבר את גיל 67 (גברים ונשים) והפסיק לעבוד בעקבות משבר הקורונה, יכול להיות זכאי למענק מיוחד.

האם יש התייחסות שונה בהוצאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) מול נשים בהריון ו?

תשובה: כל מעסיק המעוניין להוציא לחל"ת עובדת בהיריון המועסקת מעל ל-6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, עליו לקבל היתר מאגף ההסדרה במשרד העבודה טרם הוצאתה לחופשה ללא תשלום.

האם עובדים חדשים (פחות מ-6 חודשים) שיצאו לחופשה ללא תשלום יכולים לקבל דמי אבטלה?

תשובה: בעקבות ההקלות שהוכרזו על ידי שר האוצר, עובד שעבד 6 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים יהיה זכאי לדמי אבטלה. מי שלא עבד 6 חודשי עבודה, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.

אם העובדים לא עבדו מספיק חודשים בשביל להיות זכאים  לדמי האבטלה, ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה : www.btl.gov.il/benefits

עוד מאמרים

דילוג לתוכן